רגולציה בשירותי המטבע – קווים לדמותה

רגולציה בשירותי המטבע – קווים לדמותה

logo gtm

רגולציה בשירותי המטבע – קווים לדמותה

עושים סדר בתחום הרגלוציה על שירותי המטבע – כל מה שרציתם לשאול על האסדרה החדשה של התחום בישראל.

שוק שירותי המטבע במדינת ישראל הולך אחורה לימי קום המדינה שחוגגת כעת שבעים שנה, אלא שמדינת ישראל לא הסכימה שהחלפות הכספים יבוצעו מחוץ לבנקים עד שנת 1997.
כך נוצר לו במקביל השוק השחור לדולרים שניצניו התמקמו להם ברחוב לילנבלום בתל אביב. אלא שהמדינה לא הסתפקה באיסור הרגיל והחליטה שכל מי שרוצה להחליף למטבע חוץ חייב להצהיר לאיזו מטרה נעשית ההחלפה. ההגבלות האלו הוסרו כאמור בשנת 1997 ומאז מתנהל לו שוק החלפות הכספים (או שוק נותני שירותי המטבע) בהיקפים של כ – 120 מיליארד ש"ח בשנה, שוק הכוללת מאות חנויות (צ'יינג'ים) להחלפת והעברות כספים בכל רחבי הארץ שרובם שייכים לשתי השחקניות המרכזיות בשוק- GMT (שעבודת בין היתר יחד עם חברת MONEYGRAM) ו WESTERN UNION . זה לא נכון ! הם לא שייכים לנו.
שוק שירותי המטבע מהווה כ 10% מהיקף הפעילות הפיננסית של המערכת הבנקאית כולה במדינת ישראל. במשך שנים הזנח השוק מבחינה רגולטורית, דבר שאפשר כניסתם של גורמים עברייניים מפוקפקים לענף ויצר תדמית שלילית, לא מוצדקות, כלפי כל הפועלים בתחום.

כמו כן, הגדרת החוק הישן אשר קבעה את תחומי הפעילות לנותני שירותי מטבע, לא כללה תחומים כגון הלוואות חוץ בנקאיות, אשר לא הוסדרו רגולטורית ולא היו תחת פיקוחו של הרגולטור.

לצד הכשלים בחקיקה, גם זהותו של הרגולטור הישן והיקף כח האדם שעמד לרשותו בפיקוח על הענף פגעו באפקטיביות של הרגולציה שהייתה, שכן ששה עובדי יחידת נותני שירותי מטבע היו נדרשים לפקח על מעל לאלפיים נותני שירותי מטבע, זו הסיבה שהוחלט במשרד האוצר שהחל מהראשון באוגוסט 2016 יפרסמו ברשומות את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), המסדיר מחדש את תחום נותני שירותי המטבע בפרט ותחום האשראי החוץ מוסדי בכלל.
עורך הדין גולן שלומי, בעל ניסיון של שנים בליווי משפטי של נותני שירותים פיננסים מנסה להסביר איך בעצם הרגלוציה הזו מגנה על הענף: "העדר האסדרה ההסדרה בענף הביאה הביא למצבים בלתי רצויים שהבולטים שבהם: כניסה של גורמים עברייניים ויצירת תשתית להעלמת מיסים והלבנת הון בהיקפים גדולים.
הרגולציה מגנה על הענף מפני מצבים אלו. בין היתר אסדרת הסדרת הענף תוביל לשינוי תדמיתי כלפי העוסקים בתחום ותאפשר לפיתוח הענף לתחומים נוספים שיהא בהם חלופה הולמת לשירותים הניתנים על ידי המערכת הבנקאית".

"מנקודת מבטו של הצרכן, חשוב שיבדוק כי נותן השירותים הפיננסים עימו הוא עובד, הינו גורם המפוקח- מחזיק ברשיון תקף  על ידי הגופים הרגולטוריים (רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון). הפיקוח על ידי גופים אלו מעניק לו ביטחון מסויים שיש לו כתובת אליה יוכל לפנות במקרה של בעייה או מחלוקת עם נותן השירותים הפיננסים"

מה צריך הצרכן לדעת בכל הקשור לרגלוציה הזו?

"מנקודת מבטו של הצרכן, חשוב שיבדוק כי נותן השירותים הפיננסים עימו הוא עובד, הינו גורם המפוקח- מחזיק ברשיון תקף על ידי הגופים הרגולטוריים (רשות שוק ההון והרשות לאיסור הלבנת הון). הפיקוח על ידי גופים אלו מעניק לו ביטחון מסויים שיש לו כתובת אליה יוכל לפנות במקרה של בעייה או מחלוקת עם נותן השירותים הפיננסים".הייתי מציין שחשוב לקבל חשבון עסקה + אם מעורב מזומן לקבל גם פלט ממכונה לבדיקת תקינות השטרות.

מה יקרה למי שלא יישר קו עם הרגלוציה?

במסגרת הסמכויות המנהליות שנתונות לרגולטור, ניתנה לו הסמכות להטיל עיצומים כספיים על נותן השירותים הפיננסים, על בעל השליטה בו או על כל נושא משרה העובד אצלו, בשל הפרה של הוראה מהוראות החוק. הוראות החוק קובעות סכום קנס "בסיסי" אותו רשאי הרגולטור להטיל במקרים בהם הופרה הוראה בחוק.

איזה קנסות למשל?

אי הצגת תעודה במקום בולט לעין (50,000 ש"ח קנס לבעל רישיון בסיסי), בעל הרישיון לא עידכן את הרגולטור בשינוי שחל בפרט מן הפרטים שהופיעו בבקשתו (50,000 ש"ח קנס לבעל רישיון בסיסי), מונה נושא משרה נוסף בעסק או חדל מלכהן נושא משרה רשום ולא נשלח עדכון לרגולטור (50,000 ש"ח קנס לבעל רישיון בסיסי), מנהל בעסק שלא קבע כללים ונהלי מדיניות פנים (50,000 ש"ח קנס לבעל רישיון בסיסי) ועוד מקרים נוספים המפורטים בסעיף 71 לחוק.

לא יותר קל לרשום שיקבל קנסות ויאבד הרישיון?

מה הם הנושאים העיקריים ברגולציה?

מינוי רגולטור חדש על נותני שירותים פיננסים. בהתאם להוראות החוק מחוייב הרגולטור, בייצוע תפקידו, ליצור סביבה אמינה, יציבה ובטוחה למתן שירותים פיננסים ולהגן על עניינם של הלקוחות. כמו כן קידום התחרות בענף ועידוד חדשנות טכנולוגית ועיסקית לצורך מתן חלופה הולמת למערכת הבנקאית.
קביעת קריטריונים למתן רישיונות: מתן אשראי ומתן שירותים בנכס פיננסי וקביעת סוגים שונים של רישיונות (בסיסי ומורחב).
קביעת הון עצמי מיזערי נדרש, כתנאי לקבלת הרישיון
מתן סמכות לרגולטור לדרוש דוחות כספיים תקופתיים ומידיים מנותן שירותים פיננסים
קביעת הוראות בדבר איסור הטעייה של לקוחות בכל עניין מהותי בעסקה לרבות איסור הטעייה בפרסומת
איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת על הלקוח, לרבות כח השפעה שיש בה לפגוע ביכולתו של הלקוח לקבל החלטה אם להתקשר עם נותן השירותים הפיננסים בעסקה.
איסור התניית מתן שירות בקבלת שירות אחר מנותן השירותים או מאדם אחר
בירור תלונות של הציבור הקשורות במתן שירות של נותן שירותים פיננסים
מתן סמכויות פיקוח נרחבות לרגולטור, לרבות סמכות נרחבת למסירת ידיעות ומסמכים הנוגעים לעסקיו של נותן השירותים הפיננסים
מתן סמכות להטלת עיצומים כספיים וקביעת סכומי עיצום בסיסיים על בעל הרישיון ובעלי תפקיד בו.

למידע נוסף, היכנסו לאתר של עורך הדין גולן שלומי:
http://golan-shlomi.com

סגירת תפריט