fbpx

ברוך הבא לאתר שלנו!

ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ ("החברה" או "ג'י.אם.טי") הינה חברה פרטית הפועלת בתחום השירותים הפיננסיים ומתמחה, בין היתר, בהעברות כספים לחו"ל, המרות מט"ח, טעינת כרטיסים וכיוצ"ב.

החברה בעלת רישיון נותני שירות בנכס פיננסי (מורחב) מספר 57479, רישיון למתן אשראי (מורחב) 6117.

בנוסף, החברה בעלת תקן אבטחת מידע – ISO 27001 וכן בעלת תקן פרטיות – ISO 27701

השימוש באתר ו/או בשירותי החברה כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), בין אם תשתמש בשירותי החברה באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר שתעמיד לרשותך החברה (לרבות אפליקציה ו/או נותני שירות מטעמה, כהגדרתם להלן). לחברה שמורה הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת.

הגלישה באתר החברה ו/או השימוש בשירותיה, בכל אמצעי שהוא, עשויים להיות כרוכים במסירת מידע לחברה ו/או באיסוף מידע על המשתמש (לרבות מידע אישי), לרבות מידע הנאסף ע"י צדדים שלישיים עבור החברה ויראו את האמור בתנאי שימוש זה חל גם באשר למידע זה. על המידע שישמר במאגרי החברה תחול מדיניות הפרטיות הזמינה לצפייה בכתובת https://gmtonline.co.il/ תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם יחד מהווים את הבסיס המשפטי בקשר עם השימוש שלך באתר ו/או בשירותי החברה.

תנאי השימוש חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר או במסמך עסקה אחר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

גלישה באתר ו/או שימוש בשירותי החברה, ייחשב להסכמה מפורשת ומודעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה שאינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, כולם או מקצתם, אל תשתמש באתר ו/או בשירותי החברה. 

תנאי השימוש נכתבו לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הם מכוונים לגברים ונשים באופן שווה.

 1. הגדרות
  1. "אתה" או "משתמש" – כל אדם הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר, לכל מטרה שהיא, לרבות לקוח ("שירותי החברה" ו"לקוח", כהגדרתם להלן).
  2. "אתר האינטרנט" או "האתר" – אתר האינטרנט של ג'י.אם.טי טק אינוביישן, המתנהל בכתובת https://gmtonline.co.il/ או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת), המאפשר למשתמש, בין היתר, לבצע פעולות בהתאם לשירותי החברה ולרבות "יישומון" המאפשר ביצוע פעולות אלו.
  3. "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם או עיבודם או הצגתם בכל אופן שהוא, לרבות כל תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דגם, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאמר, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) המופיע ו/או משולב באתר ע"י החברה, והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בהם.
  4. "מידע" – כל מידע שתמסור לחברה באתר ו/או בכל אמצעי אחר, לרבות מידע אישי.
  5. "מידע אישי", "מידע אנונימי" – כהגדרתם במדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לצפייה בכתובת https://gmtonline.co.il/wp-content/uploads/terms/privacy-he.pdf
  6. "השירותים" או "שירותי החברה" – כל השירותים המוענקים ללקוח באמצעות החברה ו/או נותני שירות מטעמה, לרבות העברות כספיות, המרות מט"ח, מכירה וטעינה של כרטיסי אשראי, אשראי בתשלומים וכיוצ"ב.
  7. "לקוח" – כל אדם המשתמש בשירותי החברה, בכל אמצעי שהוא, לרבות אתר האינטרנט ו/או באופן פרונטלי באמצעות נותני שירות החברה.
  8. "נותן שירות"– נציגים מורשים מטעם החברה, הפרוסים ברחבי הארץ, אשר הוסמכו על ידי החברה וקיבלו את כלל האישורים הנדרשים לפעול מטעמה, לרבות נותני שירות בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו – 2016 ו/או אישור המשך עיסוק בתוקף שניתן על ידי רשות שוק ההון.
  9. "יום עסקים" – יום עסקים של החברה לעניין שירותי תשלום שמבוצעים ללקוחות החברה הוא כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, או יום אחר אשר ייקבע על ידי המפקח על הבנקים בבנק-ישראל או אשר ייקבע על פי כל דין כיום שאינו יום עסקים כאמור.
  10. "יום עסקים במט"ח" – יום עסקים במט"ח הוא יום שבו בנק-ישראל מפרסם שערים יציגים חדשים של מטבע הפיקדון, ובהעדר פרסום כאמור יחול השער האחרון המקובל בבנק-ישראל.  
  11. "רכיב חיוני", באמצעי תשלום – רכיב באמצעי התשלום, הייחודי למשלם, ובכלל זה החפץ או פרט האימות שנעשה בו שימוש כחלק מאמצעי התשלום, או צירוף של רכיבים כאמור, שבעל הגישה לרכיב או לצירוף הרכיבים כאמור יכול לתת באמצעותו הוראת תשלום, ובלבד שהרכיב או צירוף הרכיבים פורט בחוזה שירותי התשלום בין נותן שירותי התשלום למשלם ובין המשלם.
  12. "חשבון תשלום" – חשבון של המשתמש הנפתח ע"י החברה עבור המשתמש המיועד, בין השאר, לביצוע פעולות תשלום
  13. "פעולת תשלום" – העברת כספים ממשלם למוטב
  14. "שימוש לרעה" באמצעי תשלום – שימוש באמצעי תשלום או ברכיב חיוני שלו בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה שירותי התשלום.
 2. שעות פעילות החברה
  1. החברה תספק את שירותיה באמצעות נותני השירות מטעמה בימי עסקים שונים ובמטה החברה בימי עסקים משעה 08:30 עד 17:00 בימי שישי, ערבי חג ובכל יום אחר שאינו יום עסקים, החברה תספק את שירותיה במטה החברה בין השעות 08:30 – 14:00 (להלן: "שעות הפעילות"). מובהר כי מועדי הפעילות לענין ביצוע הפעולות יהיו בהתאם לימי העסקים בהם פועל מטה החברה, ולגבי פעולות במט"ח בהתאם ליום העסקים במט"ח ולשעות הפעילות של המטה כאמור לעיל.
  2. החברה רשאית לעדכן את שעות הפעילות, בהתאם לשירותים שונים ובהתאם לדרכי התקשרות שונות, סוגי או ערוצי שירות שונים. שעות הפעילות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
  3. למרות האמור לעיל ובכפוף לכל דין, החברה רשאית לקבוע מעת לעת מה יהיו ימי העסקים אשר יחולו לעניין שירותים שונים, מועדים ושעות פתיחה וסיום לעניין קנייה או מכירה או ביצוע פעולות במטבע חוץ, בשקלים, בצמודי מטבע, אשראי, בימים מסוימים בלבד, או בשעות מוגבלות ומסוימות בלבד במהלך יום עסקים כלשהו – והכל ביחס לכל יום או ימים או תקופות ומועדים.
  4. הוראת תשלום (כהגדרתה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט – 2019) או הוראה לביצוע פעולה שתתקבל לאחר מועד סיום יום העסקים, לפי המוקדם, יראו אותה כאילו התקבלה ביום העסקים הבא.
 3. זכות השימוש באתר
  1. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי סחיר וניתן לביטול, לעשות שימוש באתר (לרבות בכל תוכן או שירות המוצע בו) לשימוש אישי ופרטי בלבד שלך, ולא לכל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, ולמטרות חוקיות בלבד. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.
  2. בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו, הינך מצהיר ומתחייב כי לא תבצע באתר ו/או בכל חלק ממנו איזה מהפעולות הבאות (בין בעצמך ובין על ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לתנאי השימוש או לעשות באתר או בכל חלק ממנו שימוש לרעה; (ב) להעתיק, לשכפל, ליצור הנדסה חוזרת או נגזרות, לשנות, לתרגם את האתר (לרבות כל תוכן או שירות המוצע בו); (ג) לעקוף חסמים טכניים באתר, להסתיר הודעות לעניין שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה (ו/או מי מטעמה) באתר; (ד) לבצע פעולה מכל סוג שהוא אשר תפריע או עשויה להפריע לפעולה התקינה של האתר ו/או למנוע גישה לתכנים ו/או לשירותים ע"י משתמשים אחרים באתר; (ה) אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ו/או אחסון של תכנים מתוך האתר; (ו) לשתול או להחדיר לאתר כל וירוס, "תולעת" סוס טרויאני, באג, קוד, יישום או תוכנה שעשויים או נועדו להזיק לפעילות האתר; (ז) להפר אי אילו מתנאי השימוש.
  3. לשם נוחות המשתמשים באתר, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך החברה אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, שירותים או תכנים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם, לרבות מהשירותים המוצעים על ידם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם
 4. זכויות קניין רוחני
  1. החברה היא הבעלים היחיד של האתר, תוכנו, עיצובו, תכנונו, מבנה הקבצים שלו, הלוגו וסימני המסחר המופיעים בו.
  2. עיצוב ותצוגת האתר, לרבות התכנים המצויים בו מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה ו/או של צדדים שלישיים, וחל עליך איסור להעתיקם, כולם או חלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, ליצור נגזרות, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר או כל חלק ממנו. בנוסף, אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או שימוש ב-Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ו/או של מי מטעמה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, ביטול תנאי השימוש והפסקת זכותך להשתמש באתר.
  3. למען הסר ספק, למעט זכות השימוש שהוקנתה לך במסגרת תנאי השימוש, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהיא באתר ו/או בחלק ממנו, לרבות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.
 5. שימוש בשירותי החברה
  1. השימוש בשירותים המוצעים ע"י החברה יהיה בהתאם לדין ויעשה בתום לב ובדרך מקובלת. לא יעשה בהם כל שימוש לרעה או כל שימוש בניגוד לדין או לתקנת הציבור או כל שימוש לא סביר או למטרות אחרות מאלו שלשמן נועד השירות, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות או העברות לשם עקיפת המגבלות הנוגעות לדיווחים בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור או התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת. מבלי לגרוע מזכויות החברה, כל העובר על איסור כאמור, ישפה את החברה על כל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.
  2. מקור הכספים המשמשים לביצוע השירותים הוא לגיטימי, חוקי ואינו קשור לעבירה כלשהי על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת. האחריות בגין מהות הפעולה חלה על המשתמש בלבד וחלה עליו החובה לבדוק טרם ביצוע העסקה את משמעותה ואת הוראות הדין הנוגעות אליה.
  3. החברה ופעילותה כפופות להוראות דין שונות ולפיהן מחויבת במניעת מעילות והונאות בהתאם להוראות הדין הבינלאומי החלות עליה מכח הסכמים עם צדדים שלישיים. המקרים המתוארים להלן עשויים להעיד על דבר הונאה ומעלים חשש ביחס לאמיתות העסקה, לפיכך הנך מתבקש להימנע מביצוע עסקאות בנסיבות דומות:
   1. אם בעסקה מעורב גורם שאינך מכיר ו/או אינך יכול לאמת את זהותו;
   2. אם נתבקשת, על ידי צד שלישי, שאינו ידוע או מוכר, לספק פרטים חלקיים או מלאים אודות פעולותיך;
   3. אם מוצעים לך שירותים ו/או מוצרים במחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק המקובלים;
   4. אם הוצעו לך הטבות ו/או מבצעים ו/או השתתפות בהגרלות ו/או נמסרה לך הודעה על זכייה ע"י גורם שאינו מוכר לך;

    רשימת המקרים המנויה לעיל הינה רשימה חלקית שאינה ממצה, המבוססת על ניסיונה של החברה. החברה וכל מי מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי אם תבחר להתעלם מהאזהרות דלעיל ולבצע עסקאות על אף החשש העולה מהן.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש בשירותים לצורך ביצוע עסקאות או תשלום עבור שירותים/מוצרים כמפורט להלן:
   1. עסקאות במטבעות וירטואליים/קריפטוגרפיים.
   2. עסקאות הלוואות או אשראי או מתן שירותים פיננסיים מכל סוג, לרבות פריטת כסף או המרת כספים כדרך עיסוק.
   3. תוכן ושירותים למבוגרים.
   4. הימורים.
   5. סמים.
   6. סחר ביהלומים
   7. סחר בנשק.
   8. עסקאות בני"ע, אופציות בינאריות ופורקס.
   9. שירותי מין בתשלום וסחר בבני אדם.
   10. כל פעילות אסורה על פי דין, לרבות הלבנת הון ומימון טרור ולרבות כל פעילות המחייבת רישיונות או היתרים – ככל שאין בידי הצדדים הרלבנטיים את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים או שהם אינם תקפים.
  5. בכל מקרה של שימוש בניגוד לאמור בסעיף ‎5.2 לעיל ובניגוד לאמור ביתר הוראות תנאי השימוש, לרבות במקרה שפעילות המשתמש נחסמה/הוגבלה, או במקרה שאחד או יותר מאמצעי התשלום הרשומים בחשבון האישי של המשתמש אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי כל משתמש או צד ג' או בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם להם בקשר לכך. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תאפשר ביצוע או השלמת עסקאות ותשלום עבור שירותים כמפורט בסעיף זה (לרבות במקרה של חשד של החברה בקשר לכך), ו/או שימוש כלשהו בכספים, לרבות משיכה או העברה בכל דרך של כספים שמקורם בעסקאות ושירותים כאמור.
  6. החברה רשאית לפנות אל כל משתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט הנוגע לשימושים בשירות. בכל מקרה כאמור, המשתמש מתחייב לשתף פעולה ולספק לחברה את המידע שיידרש.
  7. החברה רשאית להגביל ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או לחסום את מתן השירותים או חלק מהם מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי (לרבות הגבלת גובה סכומי העסקאות, ביצוע שינויים ברשימת מדינות היעד וכיוצ"ב). מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי מאחר והפעולות המבוצעות ע"י החברה כפופות להוראות חוק ישראליים ובינלאומיים, וצווים והנחיות שהותקנו מכוחם, המתייחסים בין היתר להוראות בנוגע לאיסור ומניעת הלבנת הון וטרור ולהוראות הנוגעות למיסוי הפעולות המבוצעות על-ידי החברה. לאור זאת יתכנו מצבים בהם פעולות לא יבוצעו ו/או ישונו ו/או ידווחו לגורמים הרלבנטים בהתאם לחוק עוד בטרם ביצועם.
  8. החברה רשאית להתנות את השימוש בשירותים או למנוע את שירותי החברה ללקוח, בין באופן כללי ובין ביחס למשתמשים מסוימים, בשימוש באמצעי זיהוי מסוימים, או ביחס לעסקה מסויימת. כן רשאית החברה לחסום את פעילות הלקוח באתר או בכל מקום אחר עד להשלמת פרטי מידע כללים הנוגעים ללקוח או בקשר לעסקה מסויימת.
  9. חלק מהשירותים אינם ניתנים לביטול, לרבות במקרה בו בקשת הביטול מקורה בטעות כגון מסירת פרטים שגויים, טעות סופר של המשתמש או של החברה וכיוצ"ב. המשתמש מצהיר כי טרם מתן אישור לפעולה הוא שב ובדק את כל הפרטים המבוקשים לצורך אספקת השירותים, וכי החברה לא תישא באחריות לטעויות שמקורן באי דיוק ו/או שגיאות במסירת הפרטים המבוקשים ע"י המשתמש.
  10. מועד ביצוע הפעולות יהיה תוך שני ימי עסקים שלאחר יום העסקים בו ניתנה ההוראה ע"י הלקוח, ולגבי עסקאות במט"ח שני ימי עסקים במט"ח לאחר יום העסקים במט"ח בו ניתנה ההוראה ע"י הלקוח.
  11. כסף שלא ייאסף ו/או יידרש בתוך 6 חודשים ממועד שליחתו, יוקפא ושחררו ייעשה ע"י מחלקת הציות של החברה. זאת בלבד שהמחלקה קיבלה מהמשתמש את מלוא ההסברים המבוקשים על ידה והונחה דעתה כי ההסבר מספק. יובהר, למחלקת הציות שמורה הזכות לקבל מסמכים תומכים ככל ונדרשים.
  12. מבלי לגרוע מסעיף 5.11 החברה תהא רשאית להוסיף דמי שמירה על כסף שלא ייאסף כפי שיקבע מעת לעת.
  13. חלק מהשירותים ניתנים באמצעות באמצעות מערכות חברת MoneyGram International Ltd. להלן: ("MG"), ידוע למשתמש כי ביצוע הפעולות באמצעות החברה יהיו כפופות בין היתר להוראות חברת MG ולתקנונה לרבות הוראותיה בנוגע להגנת הפרטיות אותם ניתן למצוא בקישור: https://start.moneygram.com/. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון MG מובהר כי ההוראות המחמירות יותר תגברנה.
 6. מיסים ודיווחים
  1. המשתמש הוא האחראי לכל תשלום מס הנובע מכל תשלום או עסקה שביצע או קיבל באמצעותה, ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה, והחברה אינה אחראית לכל אלה.
  2. ידוע למשתמש והוא מסכים מראש לכך כי בכפוף לדין, החברה תהא רשאית למסור פרטים ודיווחים שונים בגין פעולותיו לרשויות בישראל ובחו"ל (לרבות לרשות המיסים), ככל שהחברה תידרש לכך.
  3. ידוע למשתמש כי החברה רשאית לעכב או לבטל ביצוע עסקה בגין אי מסירת פרטים בנוגע לתשלומי מיסים הרלבנטים לפעולה.
  4. ידוע למשתמש כי החברה הינה מוסד כספי לענין מע"מ.
 7. עמלות ותשלומים נוספים
  1. החברה תגבה תשלומים ו/או עמלות בגין השימוש בשירות, בשיעורים ובמועדים הקבועים במחירון החברה המפורט באתר, אשר עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה, הכל בכפוף לדין.
  2. על המשתמש לבדוק טרם ביצוע העסקה את כל העלויות והעמלות הכרוכות בה, ואת עלויות השוק האלטרנטיביות לביצוע הפעולה, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בענין זה.
  3. במקרה בו ביצוע התשלום יחול במועד מאוחר יותר ממועד הזרמת העסקה, יתכן ויחולו שינויים במחיר העסקה עקב שינוי בשער החליפין והמשתמש ישא בתשלום בהתאם לשער העדכני.
  4. במקרה בו תגלה החברה כי נפלה טעות בחישוב שער החליפין ו/או בגובה העמלה ששולמה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה תיידע את הלקוח אודות הטעות (להלן: "הודעת התיקון") והלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה ללא עלות נוספת או לחלופין, לאשרר את העסקה בהתאם לתנאים שהוצגו לו בהודעת התיקון. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים עשויים להיות כרוכים בתשלומים ו/או עמלות נוספות, אשר ייגבו על ידי צדדים שלישיים שאינם תלויים בחברה, כגון חברות כרטיסי אשראי, קורספונדנטים וכיוצ"ב.
  5. תשלום באמצעות מזומן או העברה בנקאית:
   1. האפשרות לשלם במזומן ו/או בהעברה בנקאית זמינה עבור חלק מהשירותים בלבד. אספקת השירותים המבוקשים על ידי החברה מותנה בקבלת התשלום מהלקוח במועדים שנקבעו על-ידי החברה. באפשרותך להעביר את התשלום בגין השירותים ישירות לחברה, באמצעות העברה בנקאית מחשבון המשתמש בבנק ישראלי בלבד או בתשלום במזומן למי מנותני השירות של החברה,. החברה רשאית לגבות עמלה נוספת בגין טיפול במזומנים בין בש"ח ובין במט"ח.. 
   2. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה של ביטול ו/או עיכוב באספקת השירותים מצד החברה בכל מקרה בו התשלום לחברה לא בוצע ע"י המשתמש במועד שהוגדר מראש ע"י החברה ו/או מתעכב בנסיבות שאינן תלויות בחברה.
  6. לא ניתן יהיה לבטל תשלום באמצעות העברה בנקאית. כספים אשר יתקבלו בחשבון החברה בהעברה בנקאית לצורך אספקת השירותים לא יושבו למשתמש.
  7. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
   1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאישור חברת האשראי הינו תנאי לביצוע השירות המבוקש על ידו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה במקרה בו העסקה לא תבוצע כתוצאה מסירוב חברת האשראי לביצוע העסקה.
   2. ידוע למשתמש כי החברה רשאית להפעיל מנגנונים למניעה וצמצום של מקרי הונאה, הכחשת עסקאות שלא בתום לב, שימוש לרעה בכרטיסי אשראי על סוגיהם השונים וכיוצ"ב, כגון שליחת מסרונים למשתמש לצורך אישור עסקאות אשראי.
   3. מלבד עמלת השירות שתיגבה ע"י החברה ייתכן ותחויב בעמלות נוספות הנגבות בהתאם להסכם שבינך ובין חברת כרטיסי האשראי או כל צד שלישי אחר איתו התקשרת בקשר עם כרטיס האשראי שברשותך, וכן ייתכן ותחוייב על ידי חברת כרטיסי האשראי בעמלה מיוחדת כגון "עמלת רכישת מטבע חוץ מחלפן". למען הסר ספק, לחברה אין קשר ו/או השפעה על העמלות שנגבות ע"י צדדים שלישיים אלה והן ישולמו ע"י המשתמש בהתאם להסכם בינו לבין אותם צדדים שלישיים.
   4. תשלום באמצעות כרטיס אשראי בעסקת תשלומים:
    1. המשתמש רשאי לשלם עבור השירותים באמצעות פריסת תשלומים באשראי בכפוף לתשלום ריבית שתתווסף למחיר (להלן: "ריבית תשלומים").
    2. במתן ההסכמה לתקנון השימוש, מאשר הלקוח את תנאי האשראי הקבועים בתקנון כתנאי אשראי משלימים לתנאים הספציפיים החלים על העסקה.
    3. טרם ביצוע העסקה, יוצגו לך פרטי עסקת התשלומים כנדרש על פי חוק, לרבות פרטים הנוגעים לריבית, עלות ממשית, שיעור ריבית הפיגורים, לוח התשלומים וכיוצ"ב. עלייך לאשר את פרטי העסקה בכתב באמצעות חתימה פרונטלית ו/או במסרון (להלן: "עסקת התשלומים").
    4. ידוע ללקוח כי הריבית בגין האשראי בתשלומים, נגבית בנפרד לחלוטין משיעור העמלה בגין המרת המט"ח הנקבעת בנפרד על-ידי הסוכן מבצע ההמרה, ואינה חלק מעלות האשראי.
    5. במקרה בו חל חוק אשראי הוגן התשנ"ג – 1993 (להלן: "חוק אשראי הוגן"), שיעור העלות הממשית של האשראי בעסקה לא יעלה על שיעור העלות המרבית של האשראי, כהגדרתה בחוק אשראי הוגן, בעת ביצוע העסקה הספציפית וכפי שמפורט בפרטי העסקה. בנוסף, שיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד העסקה לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי כהגדרתו בחוק אשראי הוגן הידוע באותו מועד וכפי שמפורט במסמך העסקה.
    6. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת שלא יגרום במישרין או בעקיפין לביטול כרטיס האשראי נשוא העסקה ולא יבטל את העסקה, כולה או חלקה, כל עוד לא נפרעה במלואה.
    7. למען הסר ספק, אי פירעון תשלום מהתשלומים בכרטיס האשראי להם התחייב הלקוח יהווה הפרה יסודית של ההסכם בינך ובין החברה אשר תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם מצידך.
    8. פירעון בפועל ביום הנקוב לפירעון התשלום ייחשב כתשלום בפועל.
    9. תשלום אשר לא יפרע במועדו, יישא בתשלום ריבית פיגורים בשיעור הקבוע בעסקה בחישוב ממועד תאריך פירעון התשלום ועד לפירעון בפועל (להלן: "ריבית פיגורים") ובתוספת הוצאות גביה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין, ככל שיחולו (להלן: "הוצאות הגביה"). כמו כן מתחייב הלקוח לשלם את הסכום שלא נפרע תוך 3 ימי עסקים מיום הדרישה הראשונה.
    10. הלקוח רשאי להקדים את פירעון התשלומים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת בת 3 ימי עסקים לכל הפחות. במקרה כאמור, החברה תשיב ללקוח את גובה ריבית האשראי שנגבתה מראש בניכוי עמלת פירעון מוקדם, כפי שנקבעה בעת ביצוע העסקה. במקרה בו הלקוח יבקש להקדים את פירעון התשלומים בהודעה מוקדמת הפחותה מ-3 ימי עסקים, החברה תהא רשאית לבצע את הפירעון המוקדם כנגד גביית עמלה נוספת בגין אי ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בעת ביצוע עסקת התשלומים.
    11. הלקוח מתחייב, תוך 21 יום מדרישה ראשונה, לשלם לחברה באמצעות הפקדה ישירה לחשבון הבנק של החברה, או בתשלום במזומן אצל אחד מסוכני החברה, את הסכום הנקוב בכל אחד מהתשלומים, גם אם זמן פרעונם טרם הגיע (בצירוף ריבית הפיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גביה), וזאת בהתקיים מקרה מהמקרים הבאים: במקרה ובו אחד מהתשלומים לא נפרעו על אף דרישת החברה; אם יתברר כי מצגי הלקוח ו/או מי מטעמו בהסכם זה או במסמכי העסקה, כולם או חלקם, אינם נכונים; אם הסיכון לאי-פירעון התשלומים גדל בשיעור ניכר, אם היתה הפרה יסודית אחרת של הסכם זה או אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה כאמור לגבי פרעון יתרת התשלומים; אם מונה ללקוח ו/או למי מבעלי מניותיו או לרכושם או לחלק ממנו, או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או מנהל ו/או מפרק ו/או מפרק זמני או נאמן או כל מינוי רשמי אחר והבקשה לא הוסרה תוך 14 ימים, או הוגשה נגד מי מהם בקשת פירוק או הקפאת הליכים או פשיטת רגל, או ניתן נגדו צו כינוס, צו פירוק או הוא הוכרז פושט רגל; אם הוטל עיקול על נכסי הלקוח, והעיקול לא יוסר תוך 21 יום מיום הטלתו, או אם בעלי שעבודים על נכסי הלקוח או חלק מהותי מנכסי הלקוח יממשו את השעבודים, או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד כל נכסי הלקוח או חלק מהותי מנכסי הלקוח, והפעולה לא תבוטל תוך 21 יום מיום ביצועה; אם יהיה חשש סביר, לדעת החברה, כי מאורע או נסיבות כאמור לעיל צפויים לקרות, וזאת בין אם קרות האירוע או היווצרות הנסיבות כאמור תלויים בלקוח ובין אם לאו, ובין היתר היעדרות מעבודה ו/או יציאה מהארץ לתקופה העולה על 14 יום;
    12. החברה תהיה רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לנכות ו/או לאגח את התשלומים, כולם או חלקם, לכל גורם שהוא, בתנאים כפי שתמצא לנכון, והלקוח נותן לכך את הסכמתו מראש. הלקוח אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את חובותיו ו/או זכויותיו על פי תקנון זה, אלא אם ניתנה הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.
   5. תשלום באמצעות הלוואה:
    במקרה בו יבחר הלקוח לקבל הלוואה לטובת ביצוע התשלום, ולאחר בחינת הבקשה ע"י החברה ואישורה יחתום הלקוח על הסכם הלוואה ספציפי הכולל גילוי נאות בהתאם להוראות החוק.
 8. תנאי שימוש לסוגי שירותים שונים:
  השימוש בשירותי החברה כפופים בין היתר, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים, לתנאים המפורטים בנספח א' לתנאי שימוש זה (המופיע ברצף בסיום מסמך זה). באישור תנאי השימוש הינך מאשר גם את התנאים לשירותים אלו.
 9. אחריות:
  1. האתר, השירותים והתכנים המופיעים בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS/ AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או מצג מצד החברה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד והוא מודע לכך שאינו חייב להשתמש בשירותים אלו. החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל עסקה אשר במסגרתה נעשה שימוש בשירותי החברה לרבות בכל הנוגע למטרות העסקה.
  2. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע (לרבות עקב תחזוקה שוטפת של האתר או לצורך טיפול תקלות). בהתאם, לא תישמע טענה על היעדר יכולות ביצוע פעולות באתר במועדן (כגון איחור בביצוע העברה או כל פעולה אחרת שיש לה תאריך יעד לביצוע) בשל תקלה באתר, ואתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר עם האמור.
  3. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע משתמש שנמסר באתר ו/או לאי קבלת פניה באתר, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר. אנו נעשה כל מאמץ להשיב לפנייתך אלינו בהקדם האפשרי.
  4. אין להסתמך על התכנים ו/או השירותים ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים כלכליים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תחול על החברה (לרבות עובדיה, מנהליה, וכל מי מטעמה) אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב בקשר ו/או כתוצאה משימוש בשירותי החברה, מאי יכולת להשתמש בשירותים או מתוצאות השימוש בשירותים (לרבות באיזה מהתכנים ו/או השירותים המוצעים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע על האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
  6. לחברה תהיה זכות קיזוז ועיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו למשתמש אשר יוחזקו בידי החברה מעת לעת, והוא יהיה רשאי לקזז מכל סכום המגיע למשתמש כל חוב או התחייבות שלו כלפי החברה כתוצאה משימוש בשירותים וכן תהיה החברה רשאית לעכב ביצועה של כל העברת כספים לזכות המשתמש, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיו, כאמור, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומן. יובהר כי רישום הקיזוז/ ניכוי בחשבון באזור האישי יחשב להודעת קיזוז על פי דין, כך שלא תידרש הודעה נוספת בעניין; וכן, כי לא תעמוד למשתמש זכות עכבון/ קיזוז כנגד החברה.
 10. פניית לקוחות ויצירת קשר:
  1. הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות הקישור לתמיכה (Support) באתר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] באמצעות מספר הטלפון 03-3722800 בכל שאלה הנוגעת לשירות.
  2. ככל ויש לך תלונות לגבי כל שירות שקיבלת מהחברה תוכל לפנות לממונה על טיפול בתלונות הציבור בחברה שהינה שיר תמוז. ניתן לפנות אל הממונה באמצעי התקשורת הבאים: באמצעות טלפון: 03-3722800 שלוחה 734; דואר אלקטרוני:[email protected]; דואר: ראול ולנברג 18, בניין C קומה 1 תל אביב.
  3. לתשומת לבך כי ייתכן ששיחות טלפוניות עם החברה, ישמרו במאגר מידע של החברה או מי מטעמה וישמשו לצורך תיעוד, בירור, שיפור השירות, בקרה וניהול סיכונים.
 11. שונות :
  1. האתר ושירותי החברה מיועדים לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
  2. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך לעניין הסכם זה, אכיפתו ופרשנותו ולא תהא סמכות שיפוט לאף בית משפט אחר.
  3. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך (מועד העדכון האחרון מופיע בראש תנאי השימוש). הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאי השימוש.
  4. ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.
  5. שירותי החברה מתחדשים מעת לעת וכל עוד לא נתן המשתמש הודעה בדבר ביטול השירות לחברה, ייחשב הדבר כהסכמה להמשך מתן השירות וקיום החוזה. כמו כן, כל עוד המשתמש עושה שימוש בשירותי החברה ומשלם באחד מאמצעי התשלום שהחברה מספקת, אזי הדבר ייחשב גם כן כהסכמה להמשך קיום החוזה.
  6. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
  7. החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, אולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בזכויות משתמש בקשר עם כספים המוחזקים לרשותו, הכול כמפורט בתנאי השימוש.
  8. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו או חלק מהן, מכוח תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר, לכל צד שלישי שהוא.

 

נספח א' –

תנאי שימוש לשירותים שונים

 1. חשבון תשלום:
  1. עם ההצטרפות לשירות תפתח החברה חשבון אישי על שמו של המשתמש אשר יזוהה לפי מספר הזהות של מקבל השירות עימו נרשם. החשבון ישמש את המשתמש לצבירת סכומי כסף לזכותו. יתרת החשבון מופיעה באתר תחת הכותרת "היתרה שלי" או כל שם אחר שיקבע מעת לעת.
  2. כל משתמש רשאי לפתוח רק חשבון אישי אחד.
  3. פתיחת חשבון תתאפשר רק לאחר השלמת תהליך הרישום, ביצוע זיהוי, אימות וסריקת מסמכים וכן מילוי שאלון הכר את הלקוח ככל ונדרש, והכל בהתאם להוראות החוק. עד להשלמת התהליך לא יוכל המשתמש לפעול בחשבון.
  4. פתיחת החשבון וביצוע פעולות מסוימות מותנה בהזנת פרטי משתמש וזיהוי באמצעות קבלת הודעת סמס למספר הסלולרי של המשתמש (OTP). על המשתמש חלה האחריות לשמור את אמצעי התשלום והרכיב החיוני באמצעי התשלום בסודיות מוחלטת, בנפרד ובאופן שאינו נגיש לאחרים. בכל מקרה בו יש חשש לגניבה ו/או לאובדן של חלק הרכיב החיוני או שימוש לרעה בחשבון, על הלקוח להודיע על כך מיידית לחברה ולפעול בהתאם להנחיות החברה.
  5. הפקדת כסף לחשבון התשלום תתבצע בין היתר באפשרויות הבאות: מזומן, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, העברה מחשבון תשלום של לקוח אחר.
  6. בחשבון התשלום יתאפשר ללקוח לבצע את הפעולות שיקבעו מעת לעת ולפי הוראות החוק.
  7. ככלל הפעולות יבוצעו על סמך יתרת הזכות הקיימת בחשבון. ככל ואין ללקוח יתרת זכות בחשבון יתאפשר ללקוח לשלם את היתרה הנדרשת לביצוע הפעולה באמצעות כרטיס חיוב, העברה לחשבון החברה או קבלת הלוואה מהחברה, ובהתאם לתנאים שתקבע החברה מעת לעת.
  8. באחריות המשתמש לעקוב אחר כלל הפעולות הנרשמות בחשבון התשלום באופן מתמיד ושוטף, במקרים בהם יהיו למשתמש השגות ו/או בירורים על אחת או יותר מן הפעולות או הסכומים המתועדים בחשבונו, עליו לפנות לאלתר וללא שיהוי לשירות הלקוחות, ולא יאוחר מ-30 ימים מביצוע הפעולה בגינה ברצונו להשיג, אלא אם נקבע מועד אחר ע"פ דין.
  9. האתר מאפשר לצפות בכל עת בפעולות שבוצעו בחשבון. היתרה בחשבון תוצג בהתאם לסוג המטבע הקיים בחשבון (שקלי ו/או מט"ח).
  10. בנוסף, יוצגו פעולות נוספות לפי החלטת החברה ובהתאם להוראות החוק ידוע למשתמש, כי בדפי פירוט החיוב של חברת כרטיסי האשראי עשויה החברה להופיע כבית העסק מקבל התשלום, גם אם יעד הפעולה היה גורם אחר. כן ייתכן מצב שבו פעולה תופיע הן בפירוט העברות באתר והן בדיווחי חברות כרטיסי האשראי.
  11. אחריות במקרה של שימוש לרעה בשירותי תשלום
   1. במקרה בו ארע שימוש לרעה או אובדן של רכיב חיוני, על המשתמש למסור הודעה מיידית על-כך לחברה. במקרה של שימוש לרעה שיעשה לאחר מסירת הודעה מטעמו של המשתמש לחברה כאמור, לא תוטל כל אחריות שהיא על המשתמש.
   2. בטרם מסירת ההודעה כאמור, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בגין פעולות תשלום שבוצעו קודם למסירת ההודעה ובהתאם לסכומים הקבועים בדין, הנמוך מבין השניים, כדלהלן:
    1. סכום קבוע של 75 ₪, בתוספת 30 ₪ לכל יום שעבר בין המועד בו נודע למשתמש על האובדן או השימוש ברעה עד למועד מסירת ההודעה. על אף האמור לעיל, אם נמסרה ההודעה בתוך 30 יום מיום שנעשה שימוש לרעה באתר לראשונה לא יעלה סכום החיוב על 450 ₪.
    2. סכום העברות התשלומים שבוצעו בפועל.
     הסכומים הנ"ל משתנים מעת לעת ע"פ דין ואין החברה אחראית לעדכן את המשתמש בגין כל שינוי ושינוי אלא כל שינוי יחול מבלי צורך בהודעה.
    3. סעיפים 1.11.1 ו-1.11.2 לא יחולו בגין תשלום שהועבר לפני מסירת הודעה ע"י המשתמש במקרים בהם המשתמש העביר את הרכיב החיוני לרשות אדם אחר, בין שהשימוש נעשה בידיעתו ובין אם לאו, אלא אם הרכיב החיוני הועמד לרשותו של האדם האחר בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד או שהועמד לרשותו של מוטב לשם מתן הוראת תשלום באמצעות המוטב או שהשימוש לרעה נעשה לאחר שהרכיב החיוני שהועמד לרשות האדם האחר נגנב מאותו אדם או אבד לו.
  12. תקבולים ושימוש ביתרה צבורה:
   1. משתמש שקיבל תשלום לחשבון יזוכה במרבית המקרים מיידית בסך שהועבר לחשבונו, אלא אם מדובר בהעברת תשלום אשר חורגת מתנאי השימוש או מחייבת בדיקות או פעולות משלימות בהתאם לכל דין או לפי שיקול דעת החברה ותנאי שימוש אלה.
   2. הפעולות שרשאי המשתמש לעשות בנוגע לסכום שנצבר בחשבון הם כדלהלן ולבחירתו:
    1. למשוך את הסכום שנצבר או חלק ממנו לחשבון בנק או להעבירו לכל חשבון אחר בהתאם להעברות המותרות ע"י החברה מעת לעת.
    2. לטעון את כרטיסו הנטען ביתרה
    3. להותיר את הסכום בחשבון ולבצע תשלומים באמצעותו בעתיד.
   3. אם בחר המשתמש למשוך סכום שנצבר בחשבונו האישי לחשבון הבנק, ההוראה תבוצע בהתאם למועדי ההעברות המפורטים בתנאי שימוש זה
  13. שמירת הכספים בחשבון אצל החברה:
   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הכספים השמורים בחשבון המשתמש, יחולו ההוראות הבאות:
   1. הכספים ישמרו בחשבון ללא הגבלה, עד למועד בו יבקש הלקוח למשוך את הכספים או כל הוראה אחרת, לפי כל דין, בקשר לפעולה בכספים, שהחברה תהא רשאית לבצע בעבור הלקוח. תום תקופת הפקדת הכספים – תהיה במועד משיכת כל הכספים המופקדים בחשבון הפקדון.
   2. חשבון נפרד – הכספים יוחזקו עבור הלקוחות בחשבון נפרד מחשבון הפעילות השוטפת של החברה.
   3. זקיפת ריבית -מובהר כי בגין הכספים המופקדים בחשבון לא תיזקף כל ריבית לזכות הלקוח בין בחשבונו אצל החברה ובין בכל חשבון אחר. החברה רשאית לשנות את תנאי הפקדון בהודעה ללקוח ולאחר הסכמתו.
   4. קיזוז ועיכבון – מבלי לגרוע מכל זכות של החברה על פי ההסכמים ו/או על פי כל דין, לחברה תהיה זכות קיזוז ועיכבון מלאה על כספי החשבון ו/או החשבון ו/או זכויות הלקוח כלפי החברה, בגין כל התחייבות ו/או חוב של הלקוח כלפי החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אחרים, בין שהתחייבות או חוב הלקוח נוצרו בעבר ובין שייווצרו בעתיד, וכל זכויות הלקוח לגבי כספי החשבון ובכלל, תהיינה כפופות לזכות העיכבון ו/או הקיזוז של החברה.
   5. העברה, הסבה או שעבוד – הכספים המופקדים בחשבון לא ניתנים להעברה או להסבה או לשעבוד, אלא אם ניתנה על כך הסכמת החברה מראש ובכתב.
   6. החברה רשאית לקבוע ולעדכן מעת לעת את ספי הפעילות להעברה וקבלה של תשלומים וליתרה מקסימאלית בחשבון.
  14. שימוש לקוח עסקי:
   תנאים נוספים לגורם עסקי
   1. "גורם עסקי" – מוטב או משלם שהוא יחיד, חברה, שותפות עמותה או כל יישות משפטית אחרת אשר פעילותה הכלכלית היא לצורך קיום עסק, העושה שימוש בשירותי החברה במסגרת פעילות עסקית כלשהי, אשר התקשרו עם החברה במישרין או בעקיפין לשם קבלה או העברה של כספים באמצעות שירותי החברה.

    תנאי פרק זה חלים על כל גורם עסקי שעושה שימוש שירותי החברה, ובכלל זה לצורך קבלת תקבולים ממשתמשים אחרים עבור שירותים או מוצרים המסופקים על-ידו או לצורך העברת תשלומים לספקיו, לקוחותיו או גורמים אחרים ולכל מטרה עסקית או מסחרית אחרת.

    תנאי פרק זה אינם גורעים מתנאי השימוש הכלליים או מהאמור במדיניות הפרטיות אלא הם חלים על גורם עסקי בנוסף לכל תנאי המופיע בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. בכל מקרה של סתירה בין הקבוע בפרק זה לבין הקבוע בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, לגבי גורם עסקי בלבד – האמור בפרק זה יגבר.
   2. החברה תהא רשאית לדרוש מכל משתמש שהוא גורם עסקי העושה שימוש בשירותי החברה במסגרת עיסוקו, להודיע על כך לחברה ולהירשם כגורם עסקי. אם יחולו שינויים בפעילות של המשתמש כך שהוא חדל מלהיות גורם עסקי או החל לפעול כגורם עסקי, עליו להודיע לחברה על השינוי מיידית.
   3. החברה תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים מגורם עסקי בנוגע לתחומי פעילותו, בעלי הזכויות ונושאי המשרה בו, המורשים לפעול מטעמו, לקוחותיו, ספקיו וכל פרט נוסף אחר שהחברה תראה לנכון לברר בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם להוראות החוק. החברה רשאית לדרוש מידע, מסמכים או כל תיעוד על מנת לאמת את הפרטים הנדרשים והיא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת פרטים נוספים בנוגע לפעילותו העסקית של המשתמש בהתאם לשיקול דעתה.
   4. בעת שימוש בשירותי החברה מתחייב הגורם העסקי כי שימושו העסקי יהיה סביר ובתום לב, לצורך פעילות במהלך העסקים הרגיל שלו, ויימנע מכל הפרה או פגיעה בכל אדם אחר או משתמש אחר באתר ולרבות פגיעה בחברה.
   5. הגורם העסקי מוותר מראש על כל טענה כלפי החברה בגין עסקה שבוטלה, לא בוצעה או לא הושלמה למול משתמש אחר, משלם או מקבל, שהעברת התשלום בגין עסקה זו התעכבה עקב דרישת החברה לבירור פרטים נוספים כאמור לעיל. ויודגש כי תקבולים שעוכבו בגין כך לא יישאו כל ריבית והחברה לא תשלם בגינם כל תשלום נוסף עד תום הבירור וזיכויו של הגורם העסקי.
   6. הגורם העסקי ימסור לחברה פרטים מלאים ונכונים ועליו לשתף פעולה עם החברה באופן מלא.
   7. החברה רשאית לקבוע שמעל היקף פעילות תקופתי מסוים של הגורם העסקי או מכל סיבה אחרת אשר תמצא החברה לנכון, השימוש בשירותי החברה יהיה מותנה, בנוסף לכל האמור לעיל, גם בחתימה על הסכם פרטני בין החברה לגורם העסקי ו/או מול סולק עסקאות בכרטיסי חיוב.
   8. במקרים בהם החברה התקשרה עם הגורם העסקי בהסכם כאמור, או קבעה עמו תנאי התקשרות מיוחדים, אלה יחולו בנוסף לכל הסכם ובנוסף לתנאי שימוש אלה. במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין ההסכמים ותנאי ההתקשרות המיוחדים, יגברו הוראות ההסכמים ותנאי ההתקשרות המיוחדים.
   9. החברה רשאית להפסיק או להגביל את פעילותו של הגורם העסקי בשירותי החברה ובכלל זה להגביל את היקף הפעולות, מספרן, סכומן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כפי שיפורסם מעת לעת.
   10. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות של החברה, ולצורך מזעור הסיכונים הכרוכים במתן שירות לגורם עסקי (המספק שירות ללקוחותיו), החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצורך עיבוד סטטיסטי וניתוחים שונים בכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, הגורם העסקי מוותר על כל טענה של בעלות ביחס למידע הנוגע לעסקאות שביצעו משתמשים משלמים מולו או שביצע מול משתמשים מקבלים ואשר התשלום בגינן שולם באמצעות החברה ו/או האתר, ומסכים מראש לכל שימוש שיעשה בהתאם להוראות החוק וההגנות המוקנות למשתמשים השונים וללקוחותיו.
   11. על-מנת למנוע טענות בגין עסקאות שמבוצעות במסמך חסר, החברה מחייבת שימוש בעסקאות המבוצעות דרכה בפרט אימות מוגבר (המאמת את זהותו של המשלם ברמת ודאות גבוהה, כפי שיקבע החברה מעת לעת (לרבות סיסמא נוספת, שימוש באמצעי זיהוי ביומטרים, אימות דו-שלבי וכד')) לאור זאת, ובהתאם להוראות חוק שירותי תשלום, תשע"ט-2019 (להלן: "חוק שירותי תשלום"), ככל שהגורם העסקי לא יעשה כן, הוא יישא באחריות לכל סכום שישולם למשתמש משלם עקב טענות בדבר שימוש לרעה או מרמה, שינוי חיוב בלא הרשאה או פעולת תשלום במסמך חסר. כמו כן, החברה רשאית לא לבצע או להקפיא את ביצוע העסקה ככל שהמשתמש לא סיפק את פרטי הזיהוי המוגבר בהתאם לכללי החברה.
   12. במקרים של ביטול עסקה, תהיה החברה רשאית לחייב את הגורם העסקי בסכום כספי שיהווה פיצוי מוסכם בגין נזקים שייגרמו עקב ביטול העסקה וכן בשל הוצאות ועלויות נוספות ובהתאם לתעריפון החברה, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מסעדים אחרים המוקנים לחברה על-פי כל דין.
   13. ביטול עסקה בין גורם עסקי לבין משתמש משלם או משתמש מקבל, שבוצע בגינה תשלום באמצעות שירותי החברה חלה במישור היחסים המשפטיים שבין הצדדים להתקשרות בעסקה בלבד, בהתאם לתנאי ההתקשרות בין הצדדים ולדין החל לעניין ביטול עסקה בקשר להתקשרות, והחברה אינה צד להסכם זה. החברה לא תהיה אחראית לביטול עסקה כזה או אחר ולא תהיה חייבת בהשבה או ביטול כל תשלום שבוצע בקשר לעסקה שבוטלה אלא בהתאם להוראות חוק שירותי תשלום. מובהר בזאת כי הגורם העסקי ישפה את החברה בגין כל דרישה או טענה שתופנה כלפיה בקשר לעניין זה.
   14. הגורם העסקי הוא האחראי הבלעדי להתקשרויות המבוצעות עמו במישור היחסים בינו לבין לקוחותיו בקשר לעסקאות שבגינן נעשה שימוש בשירותי החברה לצורך ביצוע תשלומים, לרבות בגין כל שירות או מוצר שמכר, סיפק ולכל עסקה שהיא. וכן, ביחס לטיב השירות או המוצר, איכותו, תקינותו, התאמתו ואספקתו. הגורם העסקי אחראי ביחס לכל תביעה או הליך משפטי שיגיש לקוחו או כל צד לעסקה הנעשית עם הגורם העסקי ובקשר אליה.
   15. אין הגורם העסקי רשאי לסרב להשיב למשתמש משלם או מקבל תשלום ששולם באמצעות שירותי החברה רק בשל כך שהוא שולם באמצעות שירותי החברה כאמור. כמו כן, אין הגורם העסקי רשאי לסרב להחליף מוצר מסיבה זו בלבד כאמור. אם תופנה טענה מצדו של משתמש משלם או מקבל כנגד החברה בגין סירוב מסוג זה, מובהר בזאת כי החברה תראה בגורם העסקי כאחראי הבלעדי לכך.
   16. הגורם העסקי מתחייב בזאת כי התנאים במישור העסקי בינו לבין לקוחותיו או בינו לבין כל צד שלישי אחר, שמתבצעים בגינן תשלומים באמצעות שירותי החברה, לא יסתרו תנאי שימוש אלה ובכל מקרה של סתירה, יגברו כאמור תנאי השימוש וכל מסמך מחייב אחר שבין החברה לבין הגורם העסקי.
   17. הגורם העסקי מודע היטב כי עסקאות בגין מוצרים או שירותים המבוצעות באמצעות שירותי החברה הן עסקאות מכר או שירותים אשר חלים עליהן דיני מדינת ישראל ודינים של כל מדינה רלוונטית אחרת, בקשר עם קונה, מוכר, בית עסקה בעסקה פלונית, לרבות, ולא רק, חוק המכר, תשכ"ח – 1968 וחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
   18. הגורם העסקי מצהיר בזאת כי הוא מנהל תיק ברשות המיסים ומדווח על פעילותו כדין, לרבות על הפעילויות המבוצעות באמצעות שירותי החברה.
   19. הגורם העסקי מודע היטב לחובות בכפוף לדין בקשר להפקת חשבוניות או קבלות ומסירתן ללקוחותיו בגין עסקאות שנקשרו ביניהם. יובהר כי האחריות לעמוד בחובות אלה חלות באופן בלעדי ומלא על הגורם העסקי, לרבות כל הדיווחים הנדרשים בהתאם לכל דין ובין היתר לניכוי מע"מ או מס במקור.
   20. החברה וכל אורגן מטעמה אינם אחראים לכל תביעה, טענה או דרישה מכל סוג שהוא שעניינה נזק, הפסד או הוצאה שמקורן במישרין או בעקיפין במחלוקות שיתגלעו בין הגורם העסקי לבין משתמש אחר או צד שלישי בקשר לכל עסקה שנעשה בגינה שימוש בשירותי החברה, בין אם החברה או האורגנים בה היו מודעים למחלוקת ובין אם לאו.
   21. מובהר הזאת כי הגורם העסקי יהיה חייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, תשלום, הפסד או חבות שיוטלו עליה, יגרמו לה, או לאורגנים מטעמה בקשר לעסקאות או התקשרויות שביצע הגורם העסקי עם כל משתמש אחר באמצעות שירותי החברה. בין היתר, בגין הליכים משפטיים שינקטו כנגד החברה בגין עסקאות כאמור. לחברה עומדת הזכות לנקוט בכל צעד שהיא תראה לנכון ולטעון כל טענה על מנת להתגונן מפני כל דרישה, טענה או תביעה של כל צד שלישי כאמור, לרבות להסכים לכל פשרה או הסדר ולהגיש הודעת צד שלישי כנגד הגורם העסקי.
  15. סיום שירותי חשבון תשלום:
   1. סיום ביוזמת המשתמש
    1. לקוח רשאי לסיים את שירותי התשלום, בכל עת, בהודעה לחברה שתישלח לשירות הלקוחות של החברה. הודיע המשתמש כאמור יהיה מועד הסיום כדלקמן:
     1)   לגבי סיום השירותים בנוגע להנפקת אמצעי תשלום או סליקת פעולת תשלום – בתום יום העסקים שלאחר מועד מסירת ההודעה;
     2)  לגבי סיום שירות של ניהול חשבון תשלום – בתום חמישה ימי עסקים מהמועד שבו השלים הלקוח את הפעולות הדרושות לסגירת החשבון כפי שנקבעו בחוזה; עם סיום תהליך ההתנתקות, תופסק כל אפשרות לבצע פעולות באתר של החברה ולצורך חידוש השימוש יהיה צורך בפנייה מחודשת לשירות לקוחות החברה.
    2. אין מחיקת היישומון ו/או האתר המותאם מהמכשיר הסלולרי החכם מהווה כשלעצמה התנתקות מהשירות ואין ביכולתה של מחיקה מסוג זה כדי להסיר מידע הקיים במאגרי המידע של החברה. יודגש כי יש לבצע התנתקות מהחשבון לפני כל העברה של הסלולר או המספר שאיתו נרשם המשתמש לשירות. לצורך כך, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כדי להעביר את פרטי החשבון ע"ש מספר הסלולר החדש.
   2. החברה רשאית לסיים את שירותי התשלום ללקוח, בכל עת, בהודעה בכתב ללקוח; מועד הסיום יהיה בתום 45 ימים לפחות ממועד מסירת ההודעה או במועד מאוחר יותר ככל ותאפשר זאת החברה. למרות האמור לעיל, במקרה של נסיבות חריגות רשאית החברה לסיים את חוזה שירותי התשלום באופן מיידי.
  16. הקפאת שירותי תשלום
   1. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש מהחברה להקפיא את השימוש בחשבון התשלום והחברה תקפיא באופן מיידי את השימוש לתקופה שביקש המשלם ושלא תעלה על 14 ימים, אלא אם כן תאפשר החברה תקופה ארוכה יותר.
   2. במקרה של חשש לפגיעה באבטחת אמצעי התשלום בחשבון, חשש לשימוש לרעה בחשבון או מרמה, ניסיון לביצוע מחדל או מעשה שעלול לפגוע בחברה או במשתמש אחר, שימוש לצורך פעילויות שאינן מותרות על-פי מדיניות החברה המפורטת בתנאי שימוש אלו, מסירת פרטים לא נכונים או מטעים, חשש לגרימת נזק לחברה ו/או למשתמשי החברה וכן אם התשלום מקורו באשראי שניתן בידי החברה למשתמש – חשש ממשי כי המשתמש לא יקיים את התחייבותו כלפי החברה לפרוע את האשראי, ו/או במקרה בו הדבר נדרש בהתאם להוראות כל דין תהא רשאית החברה להקפיא את השימוש בחשבון, לאחר שהחברה תיתן הודעה על כך למשתמש ותפרט את הסיבות להקפאת החשבון, אלא אם תסבור החברה כי מסירת ההודעה או פירוט הטעמים כאמור, לפי העניין, עלולים לסכל את המטרה שלשמה נדרשת ההקפאה, בין השאר אם הם אסורים על פי דין או אם התקיים חשש סביר לכך שהלקוח מבצע הונאה, ובלבד שההודעה או פירוט הטעמים כאמור יימסרו בהקדם האפשרי לאחר מכן.
 2. העברות כספיות:
  1. המשתמש (להלן: "מבצע ההעברה") ישא באחריות מלאה למילוי פרטים נכונים ומדויקים ויוודא כי הנמען שבחר לביצוע ההעברה הוא הנמען הנכון (להלן: "המקבל" ו/או "המוטב"). במקרה של טעות בהקלדת פרטי המוטב או פרטי המשתמש המעביר, לא תחול על החברה שום אחריות, לרבות לביטול ההעברה ולהשבת הכספים.
  2. בסיום ביצוע הוראת ההעברה (להלן לצורך סעיף זה: "עסקה" ו/או "בקשה להעברה") יוצג בפנייך סיכום עסקה ובו יוצגו פרטי העברה המבוקשת על ידיך, לרבות סכום התקבול שצפוי להתקבל אצל המוטב וקוד סודי (להלן: "הקוד הסודי").
  3. על המשתמש לשים לב כי ייתכן שסכום התקבול שיוצג בפניו הינו סכום משוער בלבד אשר עשוי להשתנות בעקבות גורמים שונים כגון שערי המרה במדינת היעד, עמלת קורספונדנטים, עמלה הנגבית ע"י צדדים שלישים ביחסים שבינם לבין מקבל ההעברה וכיוצ"ב. החברה תבצע העברה כספית בגובה הסכום אליו התחייבה בסיכום העסקה, אולם היא לא תשא באחריות לשינוי בסכום שיתקבל בפועל אצל המקבל הנובעים מגורמים שאינם בשליטה כאמור לעיל.
  4. העברות כספים שנמשכות במזומן. ככל שהמשתמש יבחר לבצע העברה כספית שתאפשר למוטב למשוך את הכספים במזומן, יהיה על המשתמש להעביר את הקוד הסודי אל המוטב. המוטב יוכל למשוך את הכספים באמצעות קורספונדנט, שותף עסקי ו/או בית עסק בחו"ל בכפוף להצגת הקוד הסודי. האחריות לשמור את הקוד הסודי ולהעבירו למוטב הנכון חלה על המשתמש בלבד, ולא תהיה לך למשתמש כל טענה כלפי החברה בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או שימוש בקוד הסודי על ידי מי שאינו המוטב, בכפוף למגבלות האחריות הקבועות בסעיפים 24-27 לחוק שירותי תשלום – התשע"ט – 2019. במקרה של אובדן, גניבה ו/או חשש לשימוש לרעה בקוד הסודי, על המשתמש לפנות לשירות הלקוחות של החברה מיד עם היוודע לו על כך. שירות הלקוחות יטפל בפנייה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי. הטיפול על ידי שירות הלקוחות עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות נוספות.
  5. ביטול עסקה – בכפוף לדין, כל העברת כספים ניתנת לביטול רק עד למועד העברת הכספים לידי נותן שירותי התשלום למוטב (אשר יתכן ותבוצע מיידית לאחר בקשת ההעברה). על מנת לבטל בקשה להעברה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה. מובהר כי ככל וביצעת את הפעולה באמצעות נותן שירותים, עליך לוודא כי נותן השירותים פנה לחברה על-מנת לבטל את הפעולה. הליך הביטול עשוי להיות כרוך בעמלה. כספך יושב אלייך באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הבקשה להעברה ו/או במזומן, בהתאם לאמצעי התשלום שבחרת בעת ביצוע העסקה. אישור החברה בסיום הליך הביטול מהווה אסמכתה לביטול הבקשה להעברה.
  6. החברה רשאית לקבוע מגבלות ביחס לסכומי העברה, אשר עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  7. העברות כספים באמצעות כרטיסים נטענים:
  8. החברה לא אחראית לטיבו ואיכותו של הכרטיס הנטען שברשותך, למידע שקיבלת לגביו בעת רכישתו, ליכולת שלך לבצע בו שימוש ו/או לשירות הלקוחות בקשר עם הכרטיס.
  9. העברת הכספים באמצעות כרטיס נטען, כפופה לאישור חברת הסליקה וליתרה הצבורה בכרטיסך. בכל מקרה, הנך מתחייב לא לנסות לבצע העברות כספיות בסכומים שערכם עולה על יתרת הסכום הצבורה בכרטיסך במועד ביצוע ההעברה.
  10. לא ניתן לשלם על העברה כספית באמצעות כרטיס נטען בפריסת תשלומים.
  11. כספים שהועברו ולא נאספו תוך 30 יום ביעד ההעברה יוחזרו לGMT וינוהלו ע"י החברה:
   1. הלקוחות לא יהיו זכאים לריבית ו/א הצמדה ו/או לפיצוי כלשהו עבור הכספים שישמרו. החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת ולשיקול דעתה עמלות ניהול לכספים שלא נאספו .
   2. לצורך מעקב יעיל על כספים אלו ושמירה על כספי הלקוחות תוך כדי מניעת תלות בקורספונדנטים וצמצום כלל הסיכונים- האפשרות לבטל  העברה שטרם נמשכה  ולקבל את הכספים תינתן ללקוח מבצע העברה בלבד וזאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות בלבד .
   3. על מנת לוודא את אותנטיות הלקוח ואת התאמתו לרשימות הכספים שטרם נאספו שירות הלקוחות עשוי לבקש מהלקוח מבצע ההעברה לספק אסמכתאות נדרשות כפי שתקבע החברה מעת לעת.
   4. שירות זה יינתן ללא עלות במשך שנה מיום ביצוע ההעברה. לאחר שנה מיום ביצוע ההעברה, עבור ביטול ההעברה יידרש הלקוח לשאת בעמלה שתקבע ע"י החברה מעת לעת.
   5. לקוח אשר יהיה זכאי להחזר כספים יוכל לקבלם באמצעות הפקדתם על ידי החברה לחשבון תשלום על שמו אשר ינוהל בחברה או באמצעות ביצוע העברה חוזרת ובתוספת עמלת ביצוע הפעולה
   6. החברה תפעל בכספי הלקוחות בזהירות, באמונה ובשקידה, ותפעל לשמירת מלוא זכויותיהם בכספים השמורים אצל החברה.
 3. המרת מט"ח:
  1. שערי ההמרה משתנים מעת לעת ונקבעים על ידי החברה על פי לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לגורמים שונים במסחר הבינלאומי.
  2. בהמרת מטבע חוץ אצל זכייני החברה, שערי המטבע עשויים להשתנות מזכיין לזכיין בהתאם לשיקול דעת הזכיין אשר כפוף להנחיות ומגבלות מטעם החברה.
  3. בעת ביצוע פעולה של רכישת מט"ח במזומן באמצעות נותן שירותים לחברה, עליך לבדוק את תקינות השטרות ואת סכומן מול נותן השירותים, לפני עזיבת הדלפק. לחברה לא תהיה אחריות כלפי תקינות השטרות.
 4. רכישת מט"ח אצל זכייני החברה לאיסוף בטרמינל :
  החברה בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים מאפשרת ללקוח לרכוש מט"ח כנגד תשלום אצל נותן השירותים, וקבלת המט"ח המוזמן בנתב"ג כמפורט להלן:
  1. התשלום עבור שירות זה יעשה בהתאם לסכום ההמרה בשקלים המופיע במערכות החברה כפי שיציג הנציג. 
  2. שערי המטבע עשויים להשתנות מזכיין לזכיין בהתאם לשיקול דעת הזכיין אשר כפוף להנחיות ומגבלות מטעם החברה.
  3. סכום הרכישה המירבי של המט"ח בשיטה זו מוגבל לסך של 10,000 ₪ לכל לקוח.  
  4. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה ומסירת הקבלה ללקוח, יוכל הלקוח לקבל את המט"ח בנתב"ג בדלפקי בנק הפועלים בדיוטי פרי בכפוף להזדהות הנדרשת ע"י נציגי בנק הפועלים.
  5. ניתן לבטל את ההזמנות בכל עת וכל עוד ההזמנה לא נאספה באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל [email protected] לאחר אישור הביטול ע"י החברה יזוכה המשתמש במלוא הסכום בו חויב בביצוע ההזמנה.
  6. ככל והמשתמש טרם אסף את ההזמנה מדלפקי בנק הפועלים בשדה התעופה, מכל סיבה שהיא יבוצע ביטול אוטומטי של ההזמנה והמשתמש יזוכה באופן מלא.
 5. כרטיסים נטענים (PrePaid) :
  החברה, בשיתוף פעולה עם חברת מקס איט פיננסים בע"מ (להלן: "מקס"), מאפשרת לך לרכוש ולטעון משירות כרטיס נטען (PrePaid) בינלאומי.
  1. רכישת כרטיס נטען והשימוש בו כפופים לתנאים המופיעות במסמכי העסקה עליהם תידרש לחתום בעת רכישת הכרטיס, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה (להלן ביחד: "תנאי שימוש לכרטיסים נטענים"). החברה אינה נושאת באחריות לסליקה השוטפת של הכרטיס.
  2. האפשרות לרכוש כרטיס נטען הינה באמצעות הגעה פיזית אל אחד מסוכני החברה או בכל דרך אחרת שתפרסם החברה מעת לעת.
  3. זמן אספקה של כרטיס נטען בעל שם מוטבע יארך 5-6 ימי עסקים.
 6. Cash Back("כסף בחזרה")
  1. שירות "כסף בחזרה" מאפשר לך לצבור יתרה כספית באזור האישי שלך (להלן: "יתרה צבורה") בגין שירותי העברות כספיות שתבצע באמצעות האתר ו/או באמצעות סוכני החברה (להלן: "עסקה מזכה"). החברה רשאית להחיל שירות זה בגין שירותים נוספים המסופקים על ידה, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחולו בשינויים המחוייבים.
  2. לא כל העברה כספית תהווה עסקה מזכה. ההחלטה אילו העברות כספיות יהוו עסקאות מזכות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בסיום כל בקשה להעברת כספים, החברה תעדכן אותך האם ההעברה מהווה עסקה מזכה.
  3. באפשרותך להתעדכן ביתרה הצבורה העומדת לרשותך בכל עת, באמצעות הצגת תעודה מזהה אצל אחד מסוכני החברה ו/או באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.
  4. היתרה הצבורה היא אישית ולא ניתנת להעברה ממשתמש אחד למשתמש אחר.
  5. היתרה הכספית ניתנת למימוש בהעברות כספיות בלבד בהתאם למטבע שבה נצברה, לא ניתן להמיר את הכספים הצבורים ממטבע אחד למטבע אחר.
  6. סך הכספים המינימלי הניתן למימוש בכל עסקה עשוי להשתנות מעת לעת לפי החלטת החברה. מימוש הכספים בעסקה ספציפית לא יעלה על 100% מסך העסקה.
  7. היתרה הכספית תעמוד לרשותך לתקופה של 180 יום ממועד הצבירה האחרון. תקופה זו עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה. במידה ולא תנצל את יתרת הכספים שצברת תוך 180 יום ממועד הצבירה האחרון, תהא החברה רשאית למחוק את היתרה הצבורה העומדת לרשותך.
  8. במקרה של ביטול עסקה, יתרת הכספים הצבורים שמימשת בעסקה שבוטלה תשוב לחשבונך באזור האישי.
 7. שירות העברה לחו"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון:
  1. המשתמש רשאי להצטרף לשירות העברה לחו"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בתנאי שחתם על טופס הוראה ונתן לחברה הרשאה לחיוב חשבונו.
  2. הקמת הרשאה לחיוב חשבון הלקוח תהיה כפופה לתנאים המקובלים בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח.
  3. החברה תפעל לחיוב חשבון הלקוח, במועד, בסכום ובהתאם לפרטים נוספים שימסור הלקוח לחברה בטופס החתום בחתימת ידו.
  4. הוראת ההעברה תבוצע בתנאי שהחיוב כובד במלואו, שלא התקבל החזר חיוב מכל סיבה שהיא, והתמורה בגין ההעברה התקבלה בפועל בחשבון החברה, בהתאם להוראה שהעבירה החברה.
  5. בכל מקרה בו תבוצע ההעברה לחו"ל אך התמורה שהתקבלה בגינו בוטלה או שאינה מספיקה, תפנה החברה ללקוח לצורך השלמת התמורה. החברה תפעל לקבל את התמורה בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה ובהתאם לכל דין.
  6. סכום החיוב יחושב בהתאם לסכום שביקש הלקוח להעביר + עמלת העברה בגין פעולה זו, מוכפל בשער המרה שיקבע ע"י החברה.
  7. פירוט החיוב ומרכיביו ישלחו בכל חודש למשתמש, בהתאם לפרטי המייל שמסר לחברה במועד מתן ההוראה.
  8. אישור על ביצוע ההעברה ישלח ללקוח גם בהודעת סמס למספר הנייד שמסר לחברה בטופס מתן ההוראה.
  9. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לצרף משתמשים לשירות העברות בהרשאה לחיוב חשבון ו/או להפסיק את השירות בכל עת באופן כללי או ללקוח ספציפי.
  10. סכום ההעברה הכספי המקסימלי החודשי, בשירות העברה בהוראה לחיוב חשבון יקבע ע"י החברה, בכפוף לנהלי החברה והוראות החוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום המקסימלי מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
  11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון כפופה לכל הסעיפים הכללים המפורטים ביתר תקנון החברה.

 

גרסה: מרץ 2024

download app