תנאי שימוש

1. כללי
1.1. תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש" או "התקנון") מהווים הסכם מחייב בין כל גורם המבקר באתר (להלן: "המשתמש") לבין קבוצת ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ (להלן: "החברה") וחל על כל שימוש באתר ו/או באפליקציה )להלן וביחד: "האתר"), לרבות אך לא רק, רכישת שירותים, המרת מטבע, העברת כספים בישראל ובחו"ל (להלן: "עסקה") ושימוש במידע המוצג באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
1.2. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והתנאים חלים ומתייחסים על נשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד כולל לשון רבים ולהיפך.
1.3. המשתמש מצהיר ומסכים כי ייתכן שעסקה תבוצע באמצעות שותף עסקי של החברה ובמקרה זה יחולו עליה תנאי השימוש של השותף העסקי , לרבות בנוגע להגנת פרטיות ושימוש במידע.

2. רישום ופרטי משתמש
2.1. על מנת להשתמש באתר יש ליצור חשבון משתמש ולספק פרטים אישיים, לרבות, אך מבלי למצות, שם מלא, מין, אזרחות, תאריך לידה, עיסוק, כתובת, מס' תעודת זהות, מס' טלפון, כתובת דוא"ל והעתק מסמכי זיהוי. כן יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה. בהשלמת תהליך הרישום על המשתמש לוודא ולאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ונכונים.
2.2. על המשתמש חלה החובה לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, לא להעבירם לאחר ולעשות שימוש בחשבון המשתמש שלו לצרכיו ובעצמו בלבד. כמו כן נדרש המשתמש ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת gmt-info@gmtonline.co.il או לטל' מס' 03-3722800 מייד עם היוודע לו על כך.
2.3. המשתמש מסכים כי החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים שונים על מנת לאמת את זהותו ולוודא את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו, בדרך של בקשה מהמשתמש לספק פרטים כלשהם ו/או בכל דרך אחרת, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

3. השימוש באתר
3.1. המשתמש מסכים ומתחייב שלא לבצע באתר ו/או באמצעותו שימוש כמפורט להלן:
3.1.1. שימוש הנוגד את הוראות הדין, תקנת הציבור, שימוש שאינו סביר בהינתן השירותים המוצעים באתר ו/או שימוש הנוגד בדרך אחרת את הוראות הדין בדבר איסור הלבנת הון ומימון טרור;
3.1.2. לא לבצע פעולות אשר עלולות לגרום לעומס בלתי סביר באתר;
3.1.3. לא להפעיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים ו/או כל תוכנה אחרת באתר;
3.1.4. לא להפעיל אמצעי כלשהו המנטר, מעתיק ו/או מתעד את האתר, הפעילות המתבצעת באמצעותו ו/או מידע המוצג בו;
3.1.5. לא להשתמש באתר באופן כלשהו שעלול לגרום לפגיעה באתר ו/או במערכת הנתונים שלו;
3.1.6. לא לכתוב כל הודעה, נתון או כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי, מפר התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו, מזיק, מאיים, מטריד ו/או פוגע בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או עלול לפגוע בפרטיותו.
3.1.7. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים, בלתי מדויקים ו/או בלתי מלאים במהלך השימוש באתר, לרבות במהלך ההרשמה.
3.1.8. לא להשתמש באתר ו/או לבצע פעולות באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת או במסד הנתונים שלו או להפריע לשימוש של משתמש או גורם אחר כלשהו באתר.
3.1.9. לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים או לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים, מסד נתונים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
3.1.10. לא לאסוף, להוריד, לשמור או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
3.1.11. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במקרה בו מתעורר חשד לשימוש באתר המהווה הפרה של תנאי השימוש.
3.3. השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים וכן הקוד הספציפי שניתן לביצוע עסקה. העברת שם המשתמש, הסיסמא ו/או הקוד לאדם אחר, למעט מסירת הקוד למקבל העברה (במקרה של העברת כספים), אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמשים על ידי החברה, רשויות החוק ו/או צד שלישי כלשהו. מובהר בזאת כי אי שמירה על הסיסמאות ו/או הקוד ו/או המכשיר שבאמצעותו נעשה השימוש באתר עלולה לגרום לגניבת זהות המשתמש ו/או ביצוע עסקאות בשמו ו/או העברת הכספים לגורמים שונים והחברה לא תישא בכל נזק הנובע מכך.

4. רציפות השירותים וביצוע שינויים
4.1. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים המוצעים באמצעותו יפעלו באופן רציף, ללא הפרעה וללא שיבושים, תקלות ו/או הפרעות.
4.2. החברה תהיה רשאית להפסיק, לבטל או לשנות את השירותים, חלקם או כולם, ולהפסיק את הפעלת האתר, חלקו או כולו, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.3. מבלי לגרוע מן האמור בסע' ‏10 ו- ‏11 לעיל, החברה תהיה רשאית להשעות ו/או לבטל את רישומו של משתמש ו/או לסרב או לא לאפשר לו גישה לאתר ו/או לשירותים כלשהם המוצעים בו וזאת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שיהיה עליה לנמק את ההשעייה, הביטול ו/או הסירוב כאמור.
4.4. החברה תהיה רשאית לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים באתר, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו.

5. ביצוע עסקאות
5.1. בשימושו באתר וביצוע עסקה מצהיר, מסכים ומתחייב המשתמש כדלקמן:
5.1.1. כי מלאו לו 18 שנים או יותר והינו בעל כשרות משפטית, ברשותו תעודה מזהה בתוקף (תעודת זהות או דרכון).
5.1.2. ככל שיבצע את העסקה באמצעות כרטיס אשראי, הכרטיס הונפק על ידי חברת אשראי ישראלית ומקושרת לחשבון בנק בישראל.
5.1.3. על ביצוע עסקאות בכרטיס אשראי יחולו מגבלות בכל הקשור בסכום ההעברה.
5.1.4. הוא מתחייב שלא להתכחש לעסקה לאחר ביצועה.
5.1.5. הכספים המשמשים לביצוע העסקה הינם שלו והם התקבלו על ידו כדין ואינם קשורים בביצוע עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת.
5.1.6. הוא עומד בתנאים שנקבעו בחוק לביצוע עסקה, לרבות בכל הנוגע למיסוי ואיסור הלבנת הון והוא מבין כי אישורו לאמור מהווה תנאי לביצוע העסקה וכי הצהרה שאינה אמת עלולה להוביל לנקיטת סנקציות כנגדו על פי חוק.
5.1.7. אישור חברת האשראי הינו תנאי לביצוע עסקה כנגד תשלום באמצעות כרטיס אשראי ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי החברה במקרה שלא התקבל האישור כאמור במועד שנקבע על ידי החברה מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך לא תבוצע עסקה על ידי החברה.
5.1.8. קבלת התשלום אצל נציג או זכיין החברה או השלמת ביצועה של העברה בנקאית לחשבון החברה (כאשר התשלום מתבצע בדרכים כאמור) הינה תנאי לביצוע העסקה ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי החברה במקרה שלא התקבל התשלום באופן כאמור במועד שנקבע על ידי החברה מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך לא תבוצע העסקה.
5.1.9. הוא בדק את פרטי המוטב, הסכום המועבר וכל הפרטים הנוספים בביצוע העסקה ווידא כי הם נכונים ומלאים וידוע לו כי החברה אינה מתחייבת להשיב את הסכום המועבר במקרה שהפרטים שגויים וכי ככל שניתן יהיה לבטל את העסקה ולהשיב את סכום ההעברה, תחול על הביטול כאמור עמלה.
5.1.10. הוא מתחייב להעביר לחברה את סכום ההעברה, העמלות וכל תשלום אחר בגין השירותים ו/או העסקאות אף אם העסקה אושרה ובוצעה עובר להעברת הסכום כאמור.
5.2. ייתכן שלצורך ביצוע עסקה יידרש המשתמש, בהתאם להוראות הדין ו/או על פי שיקול דעתה של החברה, למסור פרטים נוספים ו/או למלא טופס "הכר את הלקוח". סירוב המשתמש למסור פרטים נוספים כאמור עשוי לגרום לחברה לסרב או לבטל את אותה עסקה והמשתמש יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי כלפי החברה.
5.3. החברה רשאית להגביל את העסקאות, סכומי העסקאות ו/או הפעולות שיבצע משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל הנוגע לגובה הסכומים, מדינות היעד, זהות מקבל הכספים, המעביר וכיו"ב.
5.4. למען הסר ספק מובהר כי אין באפשרות החברה לבחון ולבדוק את חוקיות ביצוע עסקה והאחריות בגין ביצוען חלה על המשתמש ועליו בלבד ומחובתו לבחון ולבדוק כל עסקה טרם ביצועה, לרבות המשמעויות הנובעות מהן על פי כל דין.

6. תשלומים
6.1. עלות העסקה תהיה בהתאם למפורט באתר, לרבות בכל הנוגע לשער החליפין במקרה בו המשתמש מבקש לבצע את העברת כספים במטבע השונה מהמטבע המועבר, ולעמלה שתשולם לחברה.
6.2. שערי החליפין וגובה העמלות ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת כי שערי החליפין או גובה העמלה יהיו בגובה מסויים, באחוז מסויים או תלויים במחירי השוק או בנק מסויים, לרבות בנק ישראל. המשתמש מצהיר ומתחייב כי בדק את מחירי השוק טרם ביצוע עסקה ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בקשר לכך לאחר ביצועה.
6.3 – בגין עסקאות ששולמו בכרטיס אשראי, תגבה על-ידי חברות כרטיסי האשראי עמלה נוספת ("עמלת רכישת מטבע חוץ מחלפן") בהתאם לתעריפון העמלות של חברת כרטיסי האשראי. ​
6.4. במקרה בו התשלום נקבע במועד מאוחר לעריכת העסקה, ייתכן ויחולו שינויים בתשלום וזאת בשל שינוי בשער החליפין. במקרה כאמור התשלום שיחול על המשתמש ייקבע בהתאם לשער העדכני.
6.5. החברה הינה מוסד כספי מוכר לענין מע"מ.
6.6. במקרה של טעות בשער החליפין או בגובה העמלה שתתגלה לחברה לאחר ביצוע העסקה על ידי המשתמש, תהיה החברה רשאית ליידע את המשתמש אודות הטעות והמשתמש יהיה רשאי לבטל את העסקה בלא כל עלות נוספת ולחילופין, לאשרר את ביצועה בהתאם למחיר המתוקן שיוצג לו.
6.7. למעט כמפורט בסע' ‏22 לעיל, לאחר ביצוע עסקה לא תהיה למשתמש אפשרות לבטלה. משכך, לפני ביצוע העסקה, על המשתמש לוודא כי הוא שקל ובחן את כל ההיבטים הכרוכים בה.
6.8. למען הסר ספק מובהר כי הקביעה האם חלה טעות תיעשה באופן בלעדי על ידי החברה ולמשתמש לא יהיו טענות כלשהן כלפי החברה בקשר לכך והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או כלפיה, למעט בנוגע לאפשרות ביטול העסקה בלא עלות.
6.9. במסגרת בדיקת העסקה, תהיה החברה רשאית לבדוק פרטים אודות המשתמש ואודות מקבל הכספים או שולח הכספים, לרבות באמצעות מאגרי מידע של החברה ושל צדדים שלישיים, הן פרטים אישיים והן פרטים הנוגעים להיסטוריה של המשתמש בביצוע עסקאות והמשתמש נותן הסכמתו לבדיקות כאמור ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.
6.10. מובהר כי יתכן וסכום התקבול אצל המוטב בפועל ישתנה עקב המרה ו/או עמלת קורספונדנט ו/או עמלת מקבל ההעברה. המשתמש מצהיר ומסכים כי סכום התקבול אצל המוטב יהיה נמוך מהסכום שנמסר לו וכי לא יהיו לו כל טענות כלפי החברה בקשר לכך. החברה מתחייבת אך ורק לביצוע העברת כספים בגובה הסכום אליו התחייבה ואיננה יכולה להתחייב לסכום שיתקבל בפועל אצל המוטב. החברה תמסור למשתמש את סכום ההעברה ככל שבאפשרותה לעשות כן ותמסור סכום מוערך כך שאין באפשרותה לציין את הסכום המדויק שיתקבל אצל המוטב.
6.11. שירות 'מזומן עכשיו' :
6.11.1 הצטרפות לשירות 'מזומן עכשיו' מחייבת מילוי שאלון פרטי בית העסק והשלמת תהליך 'הכר לקוח', הצגת מסמכים שונים, ע"פ נהלי החברה.
6.11.2 העברת הכספים בשירות 'מזומן עכשיו' תבוצע בשקלים, לחשבון בנק ישראלי בלבד.
6.11.3 העברת הכספים בשירות 'מזומן עכשיו' תבוצע לחשבון בית העסק בלבד, ולא לחשבון צד ג' אחר.
6.11.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לצרף בתי עסקי לשירות 'מזומן עכשיו' ו/או להפסיק את השירות בכל עת.
6.11.5 סכומי העברת הכספים המקסימליים, בשירות 'מזומן עכשיו' נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. 
6.11.6 זיכוי חשבון בית העסק יבוצע תוך 2 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה.

7. מלחמה בהונאות ומעילות
7.1. החברה ופעילותה כפופות בין היתר לחובת החברה למניעת מעילות והונאות בהתאם להוראות הדין הישראלי והוראות דין זר החלות עליה מכח הסכמים עם צדדים שלישים ואופן פעילותם.
7.2. לאור זאת מוזהר המשתמש בנוגע להונאה ו/או תרמית. טרם ביצוע עסקה באתר, לרבות שימוש בשם משתמש, סיסמא וקוד לאתר, ולרבות בעת העברת קוד העברה למקבל ההעברה, על המשתמש לפעול על מנת למנוע את האפשרות שיהיה קורבן להונאה או תרמית. בין היתר נדרש המשתמש, טרם ביצוע עסקה, לבדוק ולוודא את כל הפרטים הקשורים אליה וככל שהתשובות לשאלות הבאות ביחס לעסקה נענות בחיוב יש להימנע מביצועה:
7.2.1. האם העברת כספים מבוצעת למישהו שהמשתמש אינו מכיר או שאת זהותו אין באפשרותו לאמת?
7.2.2. האם העברת הכספים מבוצעת במטרה להוכיח לגורם כלשהו, שברשות המשתמש משאבים הכלכליים לרכישת רכב או טובין אחרים, או לחלופין לצורך השכרת נכס?
7.2.3. האם המשתמש נתבקש על ידי צד שלישי לספק פרטים חלקיים או מלאים אודות העברת כספים, באמצעות טלפון, דוא"ל, פקס או אתר אינטרנט?
7.2.4. האם העברת הכספים מבוצעת במטרה לרכוש טובין, שירותים או חיית מחמד באמצעות האינטרנט או בדרך אחרת, במענה להצעה שנשמעת זולה מאוד בהשוואה למחיר השוק או נתפשת כעסקה שהינה 'טובה מדיי מכדי להיות אמתית'?
7.2.5. האם העברת הכספים מבוצעת במטרה לאסוף זכייה בפרס או בלוטו, במטרה לקבל כספי ירושה או במטרה לקבל כרטיס אשראי נטען, או לקבל הצעת הלוואה, החזר עמלות בנק או השקעות אטרקטיביות?
7.2.6. האם העברת הכספים מבוצעת בתגובה להצעה באינטרנט, מכתב או שיחת טלפון שבהם התבקש המשתמש לשלוח כספים עבור "הצעת עבודה", עבודה כ"לקוח סמוי" או "צדקה"?
7.2.7. האם העברת הכספים מבוצעת עבור מישהו במדינת המשתמש או בחו"ל, הטוען כי הוא קרוב של המשתמש הזקוק למזומנים בשל "מקרה חירום" ואין באפשרות המשתמש לאמת באורח עצמאי את זהות המתקשר וכנות טענותיו?
7.2.8. האם העברת הכספים מבוצעת עבור מישהו שהמשתמש יצר עמו קשר באמצעות צ'אט אונליין או באתר דייטים, למטרת עזרה כלכלית, כגון: כרטיס טיסה, חשבונות עבור טיפול רפואי, סיוע לקרוב משפחה, פירעון שיק, השקעה בהזדמנות עסקית וכיו"ב?
7.2.9. האם העברת הכספים מבוצעת במטרה לרכוש טובין ושירותים ממישהו שהמליץ באופן ספציפי על העברת כספים באמצעות האתר כאמצעי התשלום המועדף?
7.3. ככל שהמשתמש עונה בחיוב על אחת או יותר מהשאלות דלעיל, עליו לשקול ואף להימנע מביצוע העברת הכספים היות וייתכן שמישהו מנסה לגנוב את כספי המשתמש.
7.4. החברה וצדדים שלישיים המעורבים בעסקה לא יישאו באחריות כלשהי אם המשתמש יבחר להתעלם מהאזהרות דלעיל בדבר הונאה ולשלוח כספים בכל זאת לצורך איזו מן המטרות המנויות דלעיל.

8. אי ניכוי מס במקור
8.1. בביצוע העברה מבקש המשתמש כי לא יחול עליה ניכוי במקור ומצהיר ומתחייב כדלקמן:
8.1.1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי על סכום ההעברה לא חל ניכוי מס הכנסה במקור וזאת בהתאם לפטורים שנקבעו בדין.
8.1.2. מטרת התשלום הינה מתנה ו/או תמיכה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (כהגדרתם בסע' 88 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] והיא אינה מהווה הכנסה חייבת אצל המקבל.

9. שינויים באתר
9.1. מדינות היעד אליהן ניתן לבצע העברת כספים מתעדכנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות הדין.
9.2. למשתמש לא תהא שום טענה, דרישה ו/או תביעה ביחס לשינויים המפורטים בסע' ‏31 ו- ‏32 לעיל, או ביחס לשיבושים, קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.
9.3. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתר ו/או למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

10. מדיניות פרטיות
10.1. על השימוש באתר חלה מדיניות הפרטיות של החברה

11. קנין רוחני
11.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, העיצובים, סימני המסחר, בין אם הם רשומים ובין אם לאו, האתר, התוכנה, העיצובים, התמונות, איורים, צלילים ויתר התכנים, כמו גם אופן הצגתם (להלן: "תכני האתר"), הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש כלשהו למעט לצורך שימוש רגיל וסביר באתר.
11.2. חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור יצירות נגזרות, לאחסן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בישראלי או מחוצה לה, בתכני האתר ואין לעשות בהם כל שינוי.
11.3. מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.

12. אחריות ושיפוי
12.1. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא ("AS IS") והינו על אחריותו הבלעדית.
12.2. מאחר וביצוע עסקה תלוי בצדדים שלישיים, במערכות מחשוב וכפוף להוראות הדין הישראלי והבינלאומי, יתכן ועסקה לא תבוצע או תבוצע באיחור. החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה או עקב אי ביצוע העסקה או בשל ביצועה באיחור.
12.3. בכל מקרה אחריותה של החברה תוגבל לכל היותר לגובה סכום העמלה שנגבתה בגין ביצוע עסקה ולסכום אותה עסקה, ככל שהסכום כאמור הועבר לחברה אך לא הועבר ליעד שמסר המשתמש.
12.4. החברה, חברות הקשורות בה וכן כל מי מטעמן ו/או עבורן, לרבות עובדיהן, מנהליהן, יועציהן, נציגיהן, קבלני המשנה שלהן, שלוחיהן, בעלי מניותיהן וספקיהן לא ישאו באחריות כלשהי בשום מקרה ובכל דרך לנזק כלשהו, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר בכלל, ביצוע עסקה בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.
12.5. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, חברות הקשורות בה וכן כל מי מטעמן ו/או עבורן, לרבות עובדיהן, מנהליהן, יועציהן, נציגיהן, קבלני המשנה שלהן, שלוחיהן, בעלי מניותיהן וספקיהן בגין כל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד, לרבות פגיעה במוניטין), אובדן (לרבות אובדן הכנסות, אובדן מידע או נתונים), הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, בשל כל דרישה, טענה ו/או תביעה שתופנה ו/או תוגש כלפיהם או נגדם על ידי צד שלישי כלשהו, בשל מעשה או מחדל של המשתמש המהווה הפרה של תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין.
12.6. החברה תהיה רשאית לעכב ו/או לקזז כספים שיועברו אל ו/או על ידי משתמש כלשהו בשל קיומו של חוב ו/או חבות כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה, לרבות במקרה שמועד פירעון החוב ו/או החבות כאמור חלים במועד שלאחר עיכוב ו/או קיזוז הכספים כאמור.
12.7. החברה אינה אחראית ולא תישא בחבות לתוכן ו/או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או מוצג באתר ע"י צד שלישי כלשהו.
12.8. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.
12.9. האתר מכיל קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים המסופקים על ידי צדדים שלישיים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. פרסום הקישורים באתר לא יתפרש כהבעת תמיכה, מתן חסות או התחייבות אחרת של החברה ביחס לאותם מקורות מידע ו/או משאבים, באופן מפורש או משתמע.
12.10. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שיפורסמו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. פרסום קישור לאתר מסוים באתר החברה אינו מהווה התחייבות כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות או חבות בקשר לכך, לרבות אם הקישורים מובילים לאתרים הכוללים שימושים בלתי חוקיים, בלתי מוסריים ו/או פוגעניים.

13. שונות
13.1. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה על כך מראש. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
13.2. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו ובנוסף לכל תנאי ו/או הוראה אחרת שתפורסם באתר ביחס לשימוש מסוים ו/או שירותים מסוימים, והשימוש או השירותים כאמור יהיו כפופים באותם תנאים ו/או הוראות.
13.3. ככל שייקבע על ידי בית משפט ו/או רשות מוסכמת אחרת כי תנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי או תקף, התנאי כאמור יותאם לדרישות הדין באופן המשמר את מטרתו ומשמעותו המקוריים ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותו תנאי כדי לפגוע, לגרוע או לשנות ביתר תנאי השימוש.
13.4. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך הקשור לאתר זה, השימוש בו ו/או נובע ממנו והם ידונו בהם על פי דיניה של מדינת ישראל.

14. יצירת קשר ובירורים
14.1. באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין תנאי שימוש אלה ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת gmt-info@gmtonline.co.il

מדיניות פרטיות

1. כללי
1.1. מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") נועדה לפרט ולהסדיר את האופן בו משתמשת קבוצת ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ (להלן: "החברה") במידע ובפרטים של כל גורם אשר עושה שימוש באתר ו/או באפליקציה )להלן וביחד: "המשתמש" ו- "האתר"), האופן בו נשמרים המידע ופרטי המשתמש וזכויותיו של המשתמש בעניין זה.
1.2. ההרשמה והשימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש למדיניות הפרטיות.

2. השימוש במידע ובפרטי המשתמש
2.1. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש ובמידע שימסור לה, לרבות נתונים בנוגע לרכישת שירותים, המרת מטבע, העברת כספים בישראל ובחו"ל (להלן: "עסקה") ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים בישראל ומחוצה לה, אשר באמצעותם מספקת החברה את השירותים ומבצעת את העסקאות.
2.2. החברה תהיה רשאית לדווח על ביצוע עסקה ו/או פעולה ולמסור את פרטי המשתמש לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים ולרשויות הרלוונטיות במדינות בהם נמצאים ו/או כפופים אותם צדדים שלישיים. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות החוק ובהתאם שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא תהיה לו כל טענה כלפיה בקשר לכך.
2.3. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש בעת ההרשמה ובשימוש באתר, לרבות בעת ביצוע עסקאות, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע בנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך מסירת הודעות ועדכונים, שיווקיים ו/או אחרים למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.
2.4. החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים שונים על מנת לאמת את זהותו של המשתמש ולוודא את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו, בדרך של בקשה מהמשתמש לספק פרטים כלשהם ו/או בכל דרך אחרת, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים והמשתמש נותן את הסמכתו הבלתי חוזרת לכך.
2.5. החברה תהיה רשאית, במסגרת בדיקת העסקה, לבדוק פרטים כלשהם, לרבות פרטים אישיים ופרטים הנוגעים לעסקאות קודמות שביצע המשתמש, שולח הכספים והמוטב, לרבות באמצעות מאגרי מידע של החברה ושל צדדים שלישיים ופרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, והמשתמש נותן את הסכמתו לבדיקות כאמור, בשמו, בשם שולח הכספים ובשם המוטב ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך.
2.6. באתר נעשה שימוש בקבצי cookies אשר באמצעותם נשמר מידע אודות המשתמש במחשב האישי שלו ו/או בכל אמצעי אחר שבאמצעות הוא משתמש באתר, והשימוש באתר והגלישה בו מהווים הסכמה לשימוש כאמור. באפשרות המשתמש למנוע את השימוש בקבצי cookies וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן שבאמצעותו הוא משתמש באתר אך הדבר עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או התכונות של האתר לא יהיו זמינים ועלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש באתר.
2.7. החברה תהיה רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי ואודות המשתמש, לרבות פרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע עסקה, פעולה ו/או נתוני המשתמש )לרבות אך לא רק, כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכיו"ב) ולעשות בהם שימוש כמפורט במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
2.8. המשתמש רשאי לבקש מהחברה שלא לעשות שימוש במידע אודותיו באמצעות העברת פנייה בכתב, באמצעות דואר רשום, למשרדי החברה. במקרה של פניה כאמור, תהא החברה רשאית לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בכתובת gmtonline.co.il ולהסכמתו למדיניות הפרטיות. שימוש שיעשה המשתמש באתר, לרבות לאחר שהעביר פנייה לחברה שלא לעשות שימוש במידע אודותיו, תהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
2.9. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לעשות שימוש במידע אודות משתמש אשר ביקש שלא לעשות שימוש במידע אודותיו כאמור, בהתאם ועל פי הוראות כל דין.
2.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות מסירתם ו/או חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:
2.10.1. אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר, בשירותים שמציע החברה ו/או בכל אופן הקשור בחברה ו/או באתר.
2.10.2. במסגרת הליכים משפטיים בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
2.10.3. על פי צו או הוראה של רשות מוסמכת.
2.10.4. לצורך אכיפת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

3. העברת פרטי המשתמש ומידע אל מחוץ לישראל
3.1. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שימסור לה אל מחוץ לישראל לצדדים שלישיים כאשר: (1) הצדדים השלישיים התחייבו כלפי החברה לקיים את התנאים לאחזקת המידע ולשימוש בו כפי שחלים על השימוש במידע בישראל, בשינויים המחויבים; (2) העברת המידע מחויבת לפי הדין בישראל; (3) המידע מועבר לצדדים שלישיים במדינה שהיא צד לאמנה האירופית להגנת הפרט בקשר לעיבוד אוטומטי של מידע רגיש או במדינה המקבלת מידע ממדינות החברות בקהיליה האירופית, לפי אותם תנאי קבלה; (4) המידע מועבר לצדדים שלישיים במדינה שרשם מאגרי מידע הודיע לגביה שקיימת בה רשות שנועדה להגן על הפרטיות הקשורה בהסכם עם רשם מאגרי המידע לשיתוף פעולה.
3.2. מבלי לגרוע מן האמור בסע' ‏12 לעיל, ביצוע עסקה להעברת כספים אל מוטב מהווה הסכמת המשתמש להעברת פרטים אודותיו ומידע שימסור לחברה אל המדינה בה נמצא המוטב כאמור.

4. דיוור ישיר
4.1. ההרשמה לאתר מהווה אישור המשתמש והסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה ולקבל ממנה הודעות ועדכונים בנוגע לחברה, לאתר ולשירותים המוצעים על ידה, וזאת באמצעות הודעות דוא"ל, הודעות טלפוניות ו/או באמצעות אפליקציות להעברת הודעות וכל דרך אחרת.
4.2. המשתמש רשאי לפנות אל החברה בבקשה להסירו מרשימת הלקוחות ולא לקבל הודעות ועדכונים כאמור והחברה תפעל כאמור בתוך זמן סביר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה תהא החברה רשאית למחוק את חשבון המשתמש.

5. זכות העיון, תיקון ומחיקת המידע
5.1. המשתמש זכאי לעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה. משתמש המבקש לעיין במידע כאמור יפנה בכתב על כן, הבנק יאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בדואר למשרדי החברה או באמצעות דוא"ל לכתובת gmt-info@gmtonline.co.il.
5.2. משתמש שעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, מדויק או מעודכן, רשאי לבקש מהחברה לתקן או למחוק את המידע בפנייה בדואר למשרדי החברה או באמצעות דוא"ל לכתובת gmt-info@gmtonline.co.il.
למען הסר ספק כי אין בהעברת פנייה לתיקון או מחיקת המידע כאמור כדי לחייב את החברה לפעול בהתאם לבקשת המשתמש.

6. שמירה על מידע ופרטי המשתמש
6.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור, ככל הניתן, על פרטי המשתמש וסודיות המידע שנמסר לה על ידו.
6.2. על אף האמור בסע' ‏16 לעיל, המשתמש מצהיר ומסכים כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטי המשתמש ובמידע אודותיו השמור אצל החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בשל חדירה בלתי מורשית ו/או שימוש אסור כאמור.

7. שונות
7.1. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה על כך מראש. נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
7.2. ככל שייקבע על ידי בית משפט ו/או רשות מוסכמת אחרת כי תנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי או תקף, התנאי כאמור יותאם לדרישות הדין באופן המשמר את מטרתו ומשמעותו המקוריים ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותו תנאי כדי לפגוע, לגרוע או לשנות ביתר תנאי מדיניות הפרטיות.
7.3. יצירת קשר ובירורים
7.4. באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות הפרטיות במשלוח הודעת דוא"ל לכתובת gmt-info@gmtonline.co.il.

סגירת תפריט