fbpx

תנאי שימוש לאתר ולשירותים

ברוך הבא לאתר שלנו!

ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ ("החברה" או "ג'י.אם.טי") הינה חברה פרטית הפועלת בתחום השירותים הפיננסיים ומתמחה, בין היתר, בהעברות כספים לחו"ל, המרות מט"ח, טעינת כרטיסים וכיוצ"ב.

השימוש באתר ו/או בשירותי החברה כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), בין אם תשתמש בשירותי החברה באמצעות האתר ו/או בכל אמצעי אחר שתעמיד לרשותך החברה (לרבות נותני שירות מטעמה, כהגדרתם להלן). לחברה שמורה הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מעת לעת.

הגלישה באתר החברה ו/או השימוש בשירותיה, בכל אמצעי שהוא, עשויים להיות כרוכים במסירת מידע לחברה ו/או באיסוף מידע על המשתמש (לרבות מידע אישי), לרבות מידע הנאסף ע"י צדדים שלישיים עבור החברה ויראו את האמור בתנאי שימוש זה חל גם באשר למידע זה. על המידע שישמר במאגרי החברה תחול מדיניות הפרטיות הזמינה לצפייה בכתובת gmtonline.co.il. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות גם יחד מהווים את הבסיס המשפטי בקשר עם השימוש שלך באתר ו/או בשירותי החברה.

תנאי השימוש חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר או במסמך עסקה אחר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

גלישה באתר ו/או שימוש בשירותי החברה, ייחשב להסכמה מפורשת ומודעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. במידה שאינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, כולם או מקצתם, אל תשתמש באתר ו/או בשירותי החברה.  

תנאי השימוש נכתבו לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הם מכוונים לגברים ונשים באופן שווה.

 1. הגדרות
 1. "אתה" או "משתמש" – כל אדם הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או מכשיר קצה אחר, לכל מטרה שהיא, לרבות לקוח ("שירותי החברה" ו"לקוח", כהגדרתם להלן).    
 2. "אתר האינטרנט" או "האתר" – אתר האינטרנט של ג'י.אם.טי טק אינוביישן, המתנהל בכתובת gmtonline.co.il (או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת), המאפשר למשתמש, בין היתר, לבצע פעולות בהתאם לשירותי החברה.
 3. "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם או עיבודם או הצגתם בכל אופן שהוא, לרבות כל תמונה, איור, הנפשה, צילום, תרשים, דגם, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי, קובץ מוסיקלי, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאמר, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) המופיע ו/או משולב באתר ע"י החברה, והכל בין אם הם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בהם.
 4. "מידע" – כל מידע שתמסור לחברה באתר ו/או בכל אמצעי אחר, לרבות מידע אישי.
 5. "מידע אישי", "מידע אנונימי" – כהגדרתם במדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לצפייה בכתובת gmtonline.co.il. 
 6. "השירותים" או "שירותי החברה" – כל השירותים המוענקים ללקוח באמצעות החברה ו/או נותני שירות מטעמה, לרבות העברות כספיות, המרות מט"ח, מכירה וטעינה של כרטיסי אשראי, אשראי בתשלומים וכיוצ"ב.
 7. "לקוח" – כל אדם המשתמש בשירותי החברה, בכל אמצעי שהוא, לרבות אתר האינטרנט ו/או באופן פרונטלי באמצעות נותני שירות החברה.
 8. "נותן שירות"– נציגים מורשים מטעם החברה, הפרוסים ברחבי הארץ,  אשר הוסמכו על ידי החברה וקיבלו את כלל האישורים הנדרשים לפעול מטעמה, לרבות נותני שירות בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו – 2016 ו/או אישור המשך עיסוק בתוקף שניתן על ידי רשות שוק ההון.
 9. "יום עסקים" – יום עסקים של החברה לעניין שירותי תשלום שמבוצעים ללקוחות החברה הוא כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, או יום אחר אשר ייקבע על ידי המפקח על הבנקים בבנק-ישראל או אשר ייקבע על פי כל דין כיום שאינו יום עסקים כאמור.

"יום עסקים במט"ח" – יום עסקים במט"ח הוא יום שבו בנק-ישראל מפרסם שערים יציגים חדשים של מטבע הפיקדון, ובהעדר פרסום כאמור יחול השער האחרון המקובל בבנק-ישראל.  

 1. שעות פעילות החברה
 1. החברה תספק את שירותיה באמצעות נותני השירות מטעמה בימי עסקים שונים ובמטה החברה בימי עסקים משעה 08:30 עד 18:30 בימי שישי, ערבי חג ובכל יום אחר שאינו יום עסקים, החברה תספק את שירותיה במטה החברה בין השעות 08:30 – 13:30 (להלן: "שעות הפעילות"). מובהר כי מועדי הפעילות לענין ביצוע הפעולות יהיו בהתאם לימי העסקים בהם פועל מטה החברה, ולגבי פעולות במט"ח בהתאם ליום העסקים במט"ח ולשעות הפעילות של המטה כאמור לעיל.
 2. החברה רשאית לעדכן את שעות הפעילות, בהתאם לשירותים שונים ובהתאם לדרכי התקשרות שונות, סוגי או ערוצי שירות שונים. שעות הפעילות יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויעודכנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
 3. למרות האמור לעיל ובכפוף לכל דין, החברה רשאית לקבוע מעת לעת מה יהיו ימי העסקים אשר יחולו לעניין שירותים שונים, מועדים ושעות פתיחה וסיום לעניין קנייה או מכירה או ביצוע פעולות במטבע חוץ, בשקלים, בצמודי מטבע,  אשראי, בימים מסוימים בלבד, או בשעות מוגבלות ומסוימות בלבד במהלך יום עסקים כלשהו – והכל ביחס לכל יום או ימים או תקופות ומועדים.
 4. הוראת תשלום (כהגדרתה בחוק שירותי תשלום, תשע"ט – 2019) או הוראה לביצוע פעולה שתתקבל לאחר מועד סיום יום העסקים, לפי המוקדם, יראו אותה כאילו התקבלה ביום העסקים הבא.
 1. זכות השימוש באתר
 1. בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש, החברה מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי סחיר וניתן לביטול, לעשות שימוש באתר (לרבות בכל תוכן או שירות המוצע בו) לשימוש אישי ופרטי בלבד שלך, ולא לכל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, ולמטרות חוקיות בלבד. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.
 2. בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו, הינך מצהיר ומתחייב כי לא תבצע באתר ו/או בכל חלק ממנו איזה מהפעולות הבאות (בין בעצמך ובין על ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לתנאי השימוש או לעשות באתר או בכל חלק ממנו שימוש לרעה; (ב) להעתיק, לשכפלליצור הנדסה חוזרת או נגזרות, לשנות, לתרגם את האתר (לרבות כל תוכן או שירות המוצע בו); (ג) לעקוף חסמים טכניים באתר, להסתיר הודעות לעניין שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה (ו/או מי מטעמה) באתר; (ד) לבצע פעולה מכל סוג שהוא אשר תפריע או עשויה להפריע לפעולה התקינה של האתר ו/או למנוע גישה לתכנים ו/או לשירותים ע"י משתמשים אחרים באתר; (ה) אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers,Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, ובכלל זה אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ו/או אחסון של תכנים מתוך האתר; (ו) לשתול או להחדיר לאתר כל וירוס, "תולעת" סוס טרויאני, באג, קוד, יישום או תוכנה שעשויים או נועדו להזיק לפעילות האתר; (ז) להפר אי אילו מתנאי השימוש.
 3. לשם נוחות המשתמשים באתר, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג' אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. לפיכך החברה אינה יוצרת או מוסרת מצג כלשהו לגביהם או לגבי כל מידע, שירותים או תכנים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם, לרבות מהשירותים המוצעים על ידם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

 

 1. זכויות קניין רוחני
 1. החברה היא הבעלים היחיד של האתר, תוכנו, עיצובו, תכנונו, מבנה הקבצים שלו, הלוגו וסימני המסחר המופיעים בו.  
 2. עיצוב ותצוגת האתר, לרבות התכנים המצויים בו מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה ו/או של צדדים שלישיים, וחל עליך איסור להעתיקם, כולם או חלקם, או לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, ליצור נגזרות, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר או כל חלק ממנו. בנוסף, אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או שימוש ב-Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ו/או של מי מטעמה. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, ביטול תנאי השימוש והפסקת זכותך להשתמש באתר.
 3. למען הסר ספק, למעט זכות השימוש שהוקנתה לך במסגרת תנאי השימוש, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהיא באתר ו/או בחלק ממנו, לרבות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

 

 1. שימוש בשירותי החברה
 1. השימוש בשירותים המוצעים ע"י החברה יהיה בהתאם לדין ויעשה בתום לב ובדרך מקובלת. לא יעשה בהם כל שימוש לרעה או כל שימוש בניגוד לדין או לתקנת הציבור או כל שימוש לא סביר או למטרות אחרות מאלו שלשמן נועד השירות, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות או העברות לשם עקיפת המגבלות הנוגעות לדיווחים בקשר עם איסור הלבנת הון ומימון טרור או התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת. מבלי לגרוע מזכויות החברה, כל העובר על איסור כאמור, ישפה את החברה על כל נזק שיגרם לו כתוצאה מכך.
 2. מקור הכספים המשמשים לביצוע השירותים הוא לגיטימי, חוקי ואינו קשור לעבירה כלשהי על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת. האחריות בגין מהות הפעולה חלה על המשתמש בלבד וחלה עליו החובה לבדוק טרם ביצוע העסקה את משמעותה ואת הוראות הדין הנוגעות אליה.
 3.  
 4. החברה ופעילותה כפופות להוראות דין שונות ולפיהן מחויבת במניעת מעילות והונאות בהתאם להוראות הדין הבינלאומי החלות עליה מכח הסכמים עם צדדים שלישיים. המקרים המתוארים להלן עשויים להעיד על דבר הונאה ומעלים חשש ביחס לאמיתות העסקה, לפיכך הנך מתבקש להימנע מביצוע עסקאות בנסיבות דומות:
 1. אם בעסקה מעורב גורם שאינך מכיר ו/או אינך יכול לאמת את זהותו;
 2. אם נתבקשת, על ידי צד שלישי, שאינו ידוע או מוכר, לספק פרטים חלקיים או מלאים אודות פעולותיך;
 3. אם מוצעים לך שירותים ו/או מוצרים במחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק המקובלים;
 4. אם הוצעו לך הטבות ו/או מבצעים ו/או השתתפות בהגרלות ו/או נמסרה לך הודעה על זכייה ע"י גורם שאינו מוכר לך;

רשימת המקרים המנויה לעיל הינה רשימה חלקית שאינה ממצה, המבוססת על ניסיונה של החברה. החברה וכל מי מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי אם תבחר להתעלם מהאזהרות דלעיל ולבצע עסקאות על אף החשש העולה מהן.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש בשירותים לצורך ביצוע עסקאות או תשלום עבור שירותים/מוצרים כמפורט להלן:
 1. עסקאות במטבעות וירטואליים/קריפטוגרפיים.
 2. עסקאות הלוואות או אשראי או מתן שירותים פיננסיים מכל סוג, לרבות פריטת כסף או המרת כספים כדרך עיסוק.
 3. תוכן ושירותים למבוגרים.
 4. הימורים.
 5. סמים.
 6. סחר ביהלומים
 7. סחר בנשק.
 8. עסקאות בני"ע, אופציות בינאריות ופורקס.
 9. שירותי מין בתשלום וסחר בבני אדם.
 10. כל פעילות אסורה על פי דין, לרבות הלבנת הון ומימון טרור ולרבות כל פעילות המחייבת רישיונות או היתרים – ככל שאין בידי הצדדים הרלבנטיים את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים או שהם אינם תקפים.
 1. בכל מקרה של שימוש בניגוד לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל ובניגוד לאמור ביתר הוראות תנאי השימוש, לרבות במקרה שפעילות המשתמש נחסמה/הוגבלה, או במקרה שאחד או יותר מאמצעי התשלום הרשומים בחשבון האישי של המשתמש אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי כל משתמש או צד ג' או בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם להם בקשר לכך. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תאפשר ביצוע או השלמת עסקאות ותשלום עבור שירותים כמפורט בסעיף זה (לרבות במקרה של חשד של החברה בקשר לכך), ו/או שימוש כלשהו בכספים, לרבות משיכה או העברה בכל דרך של כספים שמקורם בעסקאות ושירותים כאמור.
 2. החברה רשאית לפנות אל כל משתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט הנוגע לשימושים בשירות. בכל מקרה כאמור, המשתמש מתחייב לשתף פעולה ולספק לחברה את המידע שיידרש.
 3. החברה רשאית להגביל ו/או לשנות ו/או לבטל את מתן השירותים או חלק מהם מעת לעת (לרבות הגבלת גובה סכומי העסקאות, ביצוע שינויים ברשימת מדינות היעד וכיוצ"ב). מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי מאחר והפעולות המבוצעות ע"י החברה כפופות להוראות חוק ישראליים ובינלאומיים, וצווים והנחיות שהותקנו מכוחם, המתייחסים בין היתר להוראות בנוגע לאיסור ומניעת הלבנת הון וטרור ולהוראות הנוגעות למיסוי הפעולות המבוצעות על-ידי החברה. לאור זאת יתכנו מצבים בהם פעולות לא יבוצעו ו/או ישונו ו/או ידווחו לגורמים הרלבנטים בהתאם לחוק עוד בטרם ביצועם.
 4. החברה רשאית להתנות את השימוש בשירותים או למנוע את שירותי החברה ללקוח, בין באופן כללי ובין ביחס למשתמשים מסוימים, בשימוש באמצעי זיהוי מסוימים, או ביחס לעסקה מסויימת. כן רשאית החברה לחסום את פעילות הלקוח באתר או בכל מקום אחר עד להשלמת פרטי מידע כללים הנוגעים ללקוח או בקשר לעסקה מסויימת.
 5. חלק מהשירותים אינם ניתנים לביטול, לרבות במקרה בו בקשת הביטול מקורה בטעות כגון מסירת פרטים שגויים, טעות סופר של המשתמש או של החברה וכיוצ"ב. המשתמש מצהיר כי טרם מתן אישור לפעולה הוא שב ובדק את כל הפרטים המבוקשים לצורך אספקת השירותים, וכי החברה לא תישא באחריות לטעויות שמקורן באי דיוק ו/או שגיאות במסירת הפרטים המבוקשים ע"י המשתמש. 
 6. מועד ביצוע הפעולות יהיה תוך שני ימי עסקים שלאחר יום העסקים בו ניתנה ההוראה ע"י הלקוח, ולגבי עסקאות במט"ח שני ימי עסקים במט"ח לאחר יום העסקים במט"ח בו ניתנה ההוראה ע"י הלקוח.
 7. חלק מהשירותים ניתנים באמצעות באמצעות מערכות חברת MoneyGram International Ltd. להלן: ("MG"), ידוע למשתמש כי ביצוע הפעולות באמצעות החברה יהיו כפופות בין היתר להוראות חברת MG ולתקנונה לרבות הוראותיה בנוגע להגנת הפרטיות אותם ניתן למצוא בקישור: https://start.moneygram.com/. בכל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון MG מובהר כי ההוראות המחמירות יותר תגברנה.

 

 1. מיסים ודיווחים
 1. המשתמש הוא האחראי לכל תשלום מס הנובע מכל תשלום או עסקה שביצע או קיבל באמצעותה, ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה, והחברה אינה אחראית לכל אלה.
 2. ידוע למשתמש והוא מסכים מראש לכך כי בכפוף לדין, החברה תהא רשאית למסור פרטים ודיווחים שונים בגין פעולותיו לרשויות בישראל ובחו"ל (לרבות לרשות המיסים), ככל שהחברה תידרש לכך.
 3. ידוע למשתמש כי החברה רשאית לעכב או לבטל ביצוע עסקה בגין אי מסירת פרטים בנוגע לתשלומי מיסים הרלבנטים לפעולה.
 4. ידוע למשתמש כי החברה הינה מוסד כספי לענין מע"מ.

 

 1. עמלות ותשלומים נוספים
 1. החברה תגבה תשלומים ו/או עמלות בגין השימוש בשירות, בשיעורים ובמועדים הקבועים במחירון החברה המפורט באתר, אשר עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה, הכל בכפוף לדין.
 2. על המשתמש לבדוק טרם ביצוע העסקה את כל העלויות והעמלות הכרוכות בה, ואת עלויות השוק האלטרנטיביות לביצוע הפעולה, ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בענין זה.
 3. במקרה בו ביצוע התשלום יחול במועד מאוחר יותר ממועד הזרמת העסקה, יתכן ויחולו שינויים במחיר העסקה עקב שינוי בשער החליפין והמשתמש ישא בתשלום בהתאם לשער העדכני.
 4. במקרה בו תגלה החברה כי נפלה טעות בחישוב שער החליפין ו/או בגובה העמלה ששולמה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה תיידע את הלקוח אודות הטעות (להלן: "הודעת התיקון") והלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה ללא עלות נוספת או לחלופין, לאשרר את העסקה בהתאם לתנאים שהוצגו לו בהודעת התיקון. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשירותים עשויים להיות כרוכים בתשלומים ו/או עמלות נוספות, אשר ייגבו על ידי צדדים שלישיים שאינם תלויים בחברה, כגון חברות כרטיסי אשראי, קורספונדנטים וכיוצ"ב.
 5. תשלום באמצעות מזומן או העברה בנקאית:
 1. האפשרות לשלם במזומן ו/או בהעברה בנקאית זמינה עבור חלק מהשירותים בלבד. אספקת השירותים המבוקשים על ידי החברה מותנה בקבלת התשלום מהלקוח במועדים שנקבעו על-ידי החברה. באפשרותך  להעביר את התשלום בגין השירותים ישירות לחברה, באמצעות העברה בנקאית מחשבון המשתמש בבנק ישראלי בלבד או בתשלום במזומן למי מנותני השירות של  החברה,. החברה רשאית לגבות עמלה נוספת בגין טיפול במזומנים בין בש"ח ובין במט"ח..  
 2. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה במקרה של ביטול ו/או עיכוב  באספקת השירותים מצד החברה בכל מקרה בו התשלום לחברה לא בוצע ע"י המשתמש במועד שהוגדר מראש ע"י החברה ו/או מתעכב בנסיבות שאינן תלויות בחברה.
 1. לא ניתן יהיה לבטל תשלום באמצעות העברה בנקאית. כספים אשר יתקבלו בחשבון החברה בהעברה בנקאית לצורך אספקת השירותים לא יושבו למשתמש.
 2. תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאישור חברת האשראי הינו תנאי לביצוע השירות המבוקש על ידו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה במקרה בו העסקה לא תבוצע כתוצאה מסירוב חברת האשראי לביצוע העסקה.
 2. ידוע למשתמש כי החברה רשאית להפעיל מנגנונים למניעה וצמצום של מקרי הונאה, הכחשת עסקאות שלא בתום לב, שימוש לרעה בכרטיסי אשראי על סוגיהם השונים וכיוצ"ב, כגון שליחת מסרונים למשתמש לצורך אישור עסקאות אשראי.  
 3. מלבד עמלת השירות שתיגבה ע"י החברה ייתכן ותחויב בעמלות נוספות הנגבות בהתאם להסכם שבינך ובין חברת כרטיסי האשראי או כל צד שלישי אחר איתו התקשרת בקשר עם כרטיס האשראי שברשותך, וכן ייתכן ותחוייב על ידי חברת כרטיסי האשראי בעמלה מיוחדת כגון "עמלת רכישת מטבע חוץ מחלפן". למען הסר ספק, לחברה אין קשר ו/או השפעה על העמלות שנגבות ע"י צדדים שלישיים אלה  והן ישולמו ע"י המשתמש בהתאם להסכם בינו לבין אותם צדדים שלישיים.

 

 1. תשלום באמצעות כרטיס אשראי בעסקת תשלומים:
 1. המשתמש רשאי לשלם עבור השירותים באמצעות פריסת תשלומים באשראי בכפוף לתשלום ריבית שתתווסף למחיר (להלן: "ריבית תשלומים").
 2. במתן ההסכמה לתקנון השימוש, מאשר הלקוח את תנאי האשראי הקבועים בתקנון כתנאי אשראי משלימים לתנאים הספציפיים החלים על העסקה.
 3. טרם ביצוע העסקה, יוצגו לך פרטי עסקת התשלומים כנדרש על פי חוק, לרבות פרטים הנוגעים לריבית, עלות ממשית, שיעור ריבית הפיגורים, לוח התשלומים וכיוצ"ב. עלייך לאשר את פרטי העסקה בכתב באמצעות חתימה פרונטלית ו/או במסרון (להלן: "עסקת התשלומים").
 4. ידוע ללקוח כי הריבית בגין האשראי בתשלומים, נגבית בנפרד לחלוטין משיעור העמלה בגין המרת המט"ח הנקבעת בנפרד על-ידי הסוכן מבצע ההמרה, ואינה חלק מעלות האשראי.
 5. במקרה בו חל חוק אשראי הוגן התשנ"ג – 1993 (להלן: "חוק אשראי הוגן"), שיעור העלות הממשית של האשראי בעסקה לא יעלה על שיעור העלות המרבית של האשראי, כהגדרתה בחוק אשראי הוגן, בעת ביצוע העסקה הספציפית וכפי שמפורט בפרטי העסקה. בנוסף, שיעור ריבית הפיגורים הידוע במועד העסקה לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבי כהגדרתו בחוק אשראי הוגן הידוע באותו מועד וכפי שמפורט במסמך העסקה.
 6. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת שלא יגרום במישרין או בעקיפין לביטול כרטיס האשראי נשוא העסקה ולא יבטל את העסקה, כולה או חלקה, כל עוד לא נפרעה במלואה.
 7. למען הסר ספק, אי פירעון תשלום מהתשלומים בכרטיס האשראי להם התחייב הלקוח יהווה הפרה יסודית של ההסכם בינך ובין החברה אשר תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם מצידך.
 8. פירעון בפועל ביום הנקוב לפירעון התשלום ייחשב כתשלום בפועל.
 9. תשלום אשר לא יפרע במועדו, יישא בתשלום ריבית פיגורים בשיעור הקבוע בעסקה בחישוב ממועד תאריך פירעון התשלום ועד לפירעון בפועל (להלן: "ריבית פיגורים") ובתוספת הוצאות גביה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין, ככל שיחולו (להלן: "הוצאות הגביה"). כמו כן מתחייב הלקוח לשלם את הסכום שלא נפרע תוך 3 ימי עסקים מיום הדרישה הראשונה.
 10. הלקוח רשאי להקדים את פירעון התשלומים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת בת 3 ימי עסקים לכל הפחות. במקרה כאמור, החברה תשיב ללקוח את גובה ריבית האשראי שנגבתה מראש בניכוי עמלת פירעון מוקדם, כפי שנקבעה בעת ביצוע העסקה. במקרה בו הלקוח יבקש להקדים את פירעון התשלומים בהודעה מוקדמת הפחותה מ-3 ימי עסקים, החברה תהא רשאית לבצע את הפירעון המוקדם כנגד גביית עמלה נוספת בגין אי ההודעה המוקדמת כפי שנקבעה בעת ביצוע עסקת התשלומים.
 11. הלקוח מתחייב, תוך 21 יום מדרישה ראשונה, לשלם לחברה באמצעות הפקדה ישירה לחשבון הבנק של החברה, או בתשלום במזומן אצל אחד מסוכני החברה, את הסכום הנקוב בכל אחד מהתשלומים, גם אם זמן פרעונם טרם הגיע (בצירוף ריבית הפיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גביה), וזאת בהתקיים מקרה מהמקרים הבאים: במקרה ובו אחד מהתשלומים לא נפרעו על אף דרישת החברה; אם יתברר כי מצגי הלקוח ו/או מי מטעמו בהסכם זה או במסמכי העסקה, כולם או חלקם, אינם נכונים; אם הסיכון לאי-פירעון התשלומים גדל בשיעור ניכר, אם היתה הפרה יסודית אחרת של הסכם זה או אם התקיימו תנאים אחרים המחייבים ביצוע מיידי של פעולה כאמור לגבי פרעון יתרת התשלומים; אם מונה ללקוח ו/או למי מבעלי מניותיו או לרכושם או לחלק ממנו, או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים ו/או מנהל ו/או מפרק ו/או מפרק זמני או נאמן או כל מינוי רשמי אחר והבקשה לא הוסרה תוך 14 ימים, או הוגשה נגד מי מהם בקשת פירוק או הקפאת הליכים או פשיטת רגל, או ניתן נגדו צו כינוס, צו פירוק או הוא הוכרז פושט רגל; אם הוטל עיקול על נכסי הלקוח, והעיקול לא יוסר תוך 21 יום מיום הטלתו, או אם בעלי שעבודים על נכסי הלקוח או חלק מהותי מנכסי הלקוח יממשו את השעבודים, או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד כל נכסי הלקוח או חלק מהותי מנכסי הלקוח, והפעולה לא תבוטל תוך 21 יום מיום ביצועה; אם יהיה חשש סביר, לדעת החברה, כי מאורע או נסיבות כאמור לעיל צפויים לקרות, וזאת בין אם קרות האירוע או היווצרות הנסיבות כאמור תלויים בלקוח ובין אם לאו, ובין היתר היעדרות מעבודה ו/או יציאה מהארץ לתקופה העולה על 14 יום;
 12. החברה תהיה רשאית למכור ו/או להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לנכות ו/או לאגח את התשלומים, כולם או חלקם, לכל גורם שהוא, בתנאים כפי שתמצא לנכון, והלקוח נותן לכך את הסכמתו מראש. הלקוח אינו רשאי להמחות ו/או להעביר את חובותיו ו/או זכויותיו על פי תקנון זה, אלא אם ניתנה הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.

 

 1. תנאי שימוש לסוגי שירותים שונים

השימוש בשירותי החברה כפופים בין היתר, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים, לתנאים המפורטים בנספח א' לתנאי שימוש זה (המופיע ברצף בסיום מסמך זה). באישור תנאי השימוש הינך מאשר גם את התנאים לשירותים אלו.

 1. אחריות  
 1. האתר, השירותים והתכנים המופיעים בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS/ AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או מצג מצד החברה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. השימוש באתר ובשירותים המוצעים נעשה על אחריות המשתמש בלבד והוא מודע לכך שאינו חייב להשתמש בשירותים אלו. החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים וכלפי צדדים שלישיים בכל הנוגע לכל עסקה אשר במסגרתה נעשה שימוש בשירותי החברה לרבות בכל הנוגע למטרות העסקה.
 2. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע (לרבות עקב תחזוקה שוטפת של האתר או לצורך טיפול תקלות). בהתאם, לא תישמע טענה על היעדר יכולות ביצוע פעולות באתר במועדן (כגון איחור בביצוע העברה או כל פעולה אחרת שיש לה תאריך יעד לביצוע) בשל תקלה באתר, ואתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתהיה לך בקשר עם האמור.
 3. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע משתמש שנמסר באתר ו/או לאי קבלת פניה באתר, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר. אנו נעשה כל מאמץ להשיב לפנייתך אלינו בהקדם האפשרי.
 4. אין להסתמך על התכנים ו/או השירותים ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים כלכליים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים.  
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה לא תחול על החברה (לרבות עובדיה, מנהליה, וכל מי מטעמה) אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב בקשר ו/או כתוצאה משימוש בשירותי החברה, מאי יכולת להשתמש בשירותים או מתוצאות השימוש בשירותים (לרבות באיזה מהתכנים ו/או השירותים המוצעים בו), ו/או שימוש או אי יכולת שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים המקושרים לאתר (לרבות הסתמכות על תכנים כאמור), ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) ו/או עקב פגיעה בזכיות קניין רוחני מכל סוג שהוא (בין רשומות ובין לאו), והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע על האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.
 6. לחברה תהיה זכות קיזוז ועיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו למשתמש אשר יוחזקו בידי החברה מעת לעת, והוא יהיה רשאי לקזז מכל סכום המגיע למשתמש כל חוב או התחייבות שלו כלפי החברה כתוצאה משימוש בשירותים וכן תהיה החברה רשאית לעכב ביצועה של כל העברת כספים לזכות המשתמש, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיו, כאמור, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומן. יובהר כי רישום הקיזוז/ ניכוי בחשבון באזור האישי יחשב להודעת קיזוז על פי דין, כך שלא תידרש הודעה נוספת בעניין; וכן, כי לא תעמוד למשתמש זכות עכבון/ קיזוז כנגד החברה.
 1. שירות לקוחות ויצירת קשר
 1. הנך מוזמן לפנות לחברה באמצעות הקישור לתמיכה (Support) באתר בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] או באמצעות מספר הטלפון 03-3722800 בכל שאלה הנוגעת לשירות.
 2. לתשומת לבך כי ייתכן ששיחות טלפוניות עם שירות הלקוחות יוקלטו, ישמרו במאגר מידע של החברה או מי מטעמה וישמשו לצורך תיעוד, בירור, שיפור השירות, בקרה וניהול סיכונים.

 

 

 1. שונות 
 1. האתר ושירותי החברה מיועדים לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
 2. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך לעניין הסכם זה, אכיפתו ופרשנותו ולא תהא סמכות שיפוט לאף בית משפט אחר.
 3. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך (מועד העדכון האחרון מופיע בראש תנאי השימוש). הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאי השימוש.
 4. ויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.
 5. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 6. החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, אולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בזכויות משתמש בקשר עם כספים המוחזקים לרשותו, הכול כמפורט בתנאי השימוש.
 7. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו או חלק מהן, מכוח תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר, לכל צד שלישי שהוא.

 

נספח א' –

תנאי שימוש לשירותים שונים

 1. העברות כספיות
 1. המשתמש (להלן: "מבצע ההעברה") ישא באחריות מלאה למילוי פרטים נכונים ומדויקים ויוודא כי הנמען שבחר לביצוע ההעברה הוא הנמען הנכון (להלן: "המקבל" ו/או "המוטב"). במקרה של טעות בהקלדת פרטי המוטב או פרטי המשתמש המעביר, לא תחול על החברה שום אחריות, לרבות לביטול ההעברה ולהשבת הכספים.
 2. בסיום ביצוע הוראת ההעברה (להלן לצורך סעיף זה: "עסקה" ו/או "בקשה להעברה") יוצג בפנייך סיכום עסקה ובו יוצגו פרטי העברה המבוקשת על ידיך, לרבות סכום התקבול שצפוי להתקבל אצל המוטב וקוד סודי (להלן: "הקוד הסודי").
 3. תשומת לבך כי ייתכן שסכום התקבול שיוצג בפנייך הינו סכום משוער בלבד אשר עשוי להשתנות בעקבות גורמים שונים כגון שערי המרה במדינת היעד, עמלת קורספונדנטים, עמלה הנגבית ע"י צדדים שלישים ביחסים שבינם לבין מקבל ההעברה וכיוצ"ב. החברה תבצע העברה כספית בגובה הסכום אליו התחייבה בסיכום העסקה, אולם היא לא תשא באחריות לשינוי בסכום שיתקבל בפועל אצל המקבל הנובעים מגורמים שאינם בשליטה כאמור לעיל. 
 4. העברות כספים שנמשכים במזומן. ככל שתבחר לבצע העברה כספית שתאפשר למוטב למשוך את הכספים במזומן, יהיה עלייך להעביר את הקוד הסודי אל המוטב. המוטב יוכל למשוך את הכספים באמצעות קורספונדנט, שותף עסקי ו/או בית עסק בחו"ל בכפוף להצגת הקוד הסודי. האחריות לשמור את הקוד הסודי ולהעבירו למוטב הנכון חלה על המשתמש בלבד, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או שימוש בקוד הסודי על ידי מי שאינו המוטב, בכפוף למגבלות האחריות הקבועות בסעיפים 24-27 לחוק שירותי תשלום – התשע"ט – 2019. במקרה של אובדן, גניבה ו/או חשש לשימוש לרעה בקוד הסודי, עלייך לפנות לשירות הלקוחות של החברה מיד עם היוודע לך על כך. שירות הלקוחות יטפל בפנייתך בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי. הטיפול על ידי שירות הלקוחות עשוי להיות כרוך בתשלום עמלות נוספות.
 5. ביטול עסקה. בכפוף לדין, כל העברת כספים ניתנת לביטול רק עד למועד העברת הכספים לידי נותן שירותי התשלום למוטב (אשר יתכן ותבוצע מיידית לאחר בקשת ההעברה). על מנת לבטל בקשה להעברה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה. מובהר כי ככל וביצעת את הפעולה באמצעות נותן שירותים, עליך לוודא כי נותן השירותים פנה לחברה על-מנת לבטל את הפעולה. הליך הביטול עשוי להיות כרוך בעמלה. כספך יושב אלייך באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הבקשה להעברה ו/או במזומן, בהתאם לאמצעי התשלום שבחרת בעת ביצוע העסקה. אישור החברה בסיום הליך הביטול מהווה אסמכתה לביטול הבקשה להעברה.  
 6. החברה רשאית לקבוע מגבלות ביחס לסכומי העברה, אשר עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 7. העברות כספים באמצעות כרטיסים נטענים:
 1. החברה לא אחראית לטיבו ואיכותו של הכרטיס הנטען שברשותך, למידע שקיבלת לגביו בעת רכישתו, ליכולת שלך לבצע בו שימוש ו/או לשירות הלקוחות בקשר עם הכרטיס.
 2. העברת הכספים באמצעות כרטיס נטען, כפופה לאישור חברת הסליקה וליתרה הצבורה בכרטיסך. בכל מקרה, הנך מתחייב לא לנסות לבצע העברות כספיות בסכומים שערכם עולה על יתרת הסכום הצבורה בכרטיסך במועד ביצוע ההעברה.
 3. לא ניתן לשלם על העברה כספית באמצעות כרטיס נטען בפריסת תשלומים.

 

 1. המרת מט"ח
 1. שערי ההמרה משתנים מעת לעת ונקבעים על ידי החברה על פי לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לגורמים שונים במסחר הבינלאומי.
 2. בהמרת מטבע חוץ אצל זכייני החברה, שערי המטבע עשויים להשתנות מזכיין לזכיין  בהתאם לשיקול דעת הזכיין אשר כפוף להנחיות ומגבלות מטעם החברה.
 3. בעת ביצוע פעולה של רכישת מט"ח במזומן באמצעות נותן שירותים לחברה, עליך לבדוק את תקינות השטרות ואת סכומן מול נותן השירותים, לפני עזיבת הדלפק. לחברה לא תהיה אחריות כלפי תקינות השטרות.

 

 1. כרטיסים נטענים (PrePaid)

החברה, בשיתוף פעולה עם חברת מקס איט פיננסים בע"מ (להלן: "מקס"), מאפשרת לך לרכוש ולטעון משירות כרטיס נטען (PrePaid) בינלאומי.

 1. רכישת כרטיס נטען והשימוש בו כפופים לתנאים המופיעות במסמכי העסקה עליהם תידרש לחתום בעת רכישת הכרטיס, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה (להלן ביחד: "תנאי שימוש לכרטיסים נטענים"). החברה אינה נושאת באחריות לסליקה השוטפת של הכרטיס.
 2. האפשרות לרכוש כרטיס נטען הינה באמצעות הגעה פיזית אל אחד מסוכני החברה או בכל דרך אחרת שתפרסם החברה מעת לעת.
 3. זמן אספקה של כרטיס נטען בעל שם מוטבע יארך 5-6 ימי עסקים.  

 

 

 1.  Cash Back("כסף בחזרה")
 1. שירות "כסף בחזרה" מאפשר לך לצבור יתרה כספית באזור האישי שלך (להלן: "יתרה צבורה") בגין שירותי העברות כספיות שתבצע באמצעות האתר ו/או באמצעות סוכני החברה (להלן: "עסקה מזכה"). החברה רשאית להפעיל שירות זה בגין שירותים נוספים המסופקים על ידה, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחולו בשינויים המחוייבים.  
 2. לא כל העברה כספית תהווה עסקה מזכה. ההחלטה אילו העברות כספיות יהוו עסקאות מזכות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. בסיום כל בקשה להעברת כספים, החברה תעדכן אותך האם ההעברה מהווה עסקה מזכה.
 3. באפשרותך להתעדכן ביתרה הצבורה העומדת לרשותך בכל עת, באמצעות הצגת תעודה מזהה אצל אחד מסוכני החברה ו/או באזור האישי שלך באתר האינטרנט של החברה.
 4. היתרה הצבורה היא אישית ולא ניתנת להעברה ממשתמש אחד למשתמש אחר.
 5. צבירת הכספים תעשה בהתאם למטבע בו בוצעה העסקה המזכה (דולר, שקל או אירו).
 6. היתרה הכספית ניתנת למימוש בהעברות כספיות בלבד בהתאם למטבע שבה נצברה, לא ניתן להמיר את הכספים הצבורים ממטבע אחד למטבע אחר.  
 7. סך הכספים המינימלי הניתן למימוש בכל עסקה הינו 4 דולר . מימוש הכספים בעסקה ספציפית לא יעלה על 50% מסך העסקה.
 8. היתרה הכספית תעמוד לרשותך לתקופה קצובה אשר עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת החברה. במשך 3 חודשים ממועד הפעולה האחרונה שביצעת בחשבונך. במידה ולא תנצל את יתרת הכספים שצברת תוך 3 חודשים ממועד המימוש האחרון, תמחק היתרה הצבורה העומדת לרשותך.  
 9. במקרה של ביטול עסקה, יתרת הכספים הצבורים שמימשת בעסקה שבוטלה תשוב לחשבונך באזור האישי.  
 1. שירות העברה לחו"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון
 1. המשתמש רשאי להצטרף לשירות העברה לחו"ל באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בתנאי שחתם על טופס הוראה ונתן לחברה הרשאה לחיוב חשבונו.
 2. הקמת הרשאה לחיוב חשבון הלקוח תהיה כפופה לתנאים המקובלים בבנק בו מתנהל חשבון הלקוח.
 3. החברה תפעל לחיוב חשבון הלקוח, במועד, בסכום ובהתאם לפרטים נוספים שימסור הלקוח לחברה בטופס החתום בחתימת ידו.
 4. הוראת ההעברה תבוצע בתנאי שהחיוב כובד במלואו, שלא התקבל החזר חיוב מכל סיבה שהיא, והתמורה בגין ההעברה התקבלה בפועל בחשבון החברה, בהתאם להוראה שהעבירה החברה.
 5. בכל מקרה בו תבוצע ההעברה לחו"ל אך התמורה שהתקבלה בגינו בוטלה או שאינה מספיקה, תפנה החברה ללקוח לצורך השלמת התמורה. החברה תפעל לקבל את התמורה בהתאם לאמצעים העומדים לרשותה ובהתאם לכל דין.
 6. סכום החיוב יחושב בהתאם לסכום שביקש הלקוח להעביר + עמלת העברה בגין פעולה זו, מוכפל בשער המרה שיקבע ע"י החברה.
 7. פירוט החיוב ומרכיביו ישלחו בכל חודש למשתמש, בהתאם לפרטי המייל שמסר לחברה במועד מתן ההוראה.
 8. אישור על ביצוע ההעברה ישלח ללקוח גם בהודעת סמס למספר הנייד שמסר לחברה בטופס מתן ההוראה.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לצרף משתמשים לשירות העברות בהרשאה לחיוב חשבון ו/או להפסיק את השירות בכל עת באופן כללי או ללקוח ספציפי.
 10. סכום ההעברה הכספי המקסימלי החודשי, בשירות העברה בהוראה לחיוב חשבון יקבע ע"י החברה, בכפוף לנהלי החברה והוראות החוק.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום המקסימלי מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העברה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון כפופה לכל הסעיפים הכללים המפורטים ביתר תקנון החברה.

 

 

 

גרסה 13102020

download app