תקנון פעילות נושאת פרסים - פורים 2021

     הגדרות:

"פייסבוק"

אתר המרשתת שכתובתו www.facebook.com

"החברה" או "עורכת הפעילות"

ג'י.אם.טי טק אינוביישן בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל
הגופים הקשורים. 

"עמוד הפייסבוק של החברה"

העמוד הייחודי הקיים לחברה בפייסבוק
תחת השם "
GMT – Advanced Financial Services" שכתובתו:

https://www.facebook.com/GMT.Advanced.Financial.Services/

"עמוד הפייסבוק של הפעילות"

 

עמוד הפייסבוק של הקרן הישראלית לזכויות העובד שכתובתו: https://www.facebook.com/hakeren

"משתתף"

מי שרשום כדין כמשתמש בפייסבוק, אשר מלאו לו 18 שנים והוא תושב ישראל או בעל היתר
כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"MAX"

מקס
איט פיננסים בע"מ ומקס איט פקדונות בע"מ.

"הפעילות"

כל משתתף יידרש להעלות תמונה שלו מחופש בתגובה לפוסט (Post), בנוסף, יקליק המשתתף "Like" בפוסט הפעילות, על גבי עמוד הפעילות
וכן שיתוף הפוסט עם חבריו בפייסבוק והכל כמפורט להלן.

"הזוכה"

משתתף אשר תמונתו נבחרה בתור התמונה היצירתית ביותר על ידי ועדת
שיפוט מטעם החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

"הפרס"

הזוכה יזכה בכרטיס אשראי נטען בסך 500 ש"ח של GMT בשיתוף פעולה עם MAX. ההכרזה על הזוכים תפורסם בעמוד הפייסבוק
של החברה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ואת
אופן מסירתו.

 

2.
תקופת הפעילות/התחרות.  

הפעילות תחל בתאריך 24.2.2021 ותסתיים בתאריך28.2.2021. מובהר
כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר ולשנות את תקופת הפעילות לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

3.
הצהרות
המשתתף

3.1.  גלישה בעמוד הפייסבוק של הפעילות או כניסה אליו או שימוש בשירותים
המוצעים בו, מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין את הסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, והם
יחולו על כל פעולה שביצע  ו/או יבצע המשתתף
באתר הפעילות. משתתף שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל
שימוש באתר הפעילות
.

3.2.  המשתתף
מצהיר כי מלאו לו 18 שנים. 

3.3.  בהשתתפות בפעילות מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מסכים כי נימוקו ו/או הסברו ו/או הודעה ו/או כל אשר יכתוב על קיר עמוד הפעילות
בפייסבוק ("דברי פרסומו") על זכייתו יפורסמו בעמוד הפעילות וכן
בעמוד החברה באתר. עוד מאשר ומסכים המשתתף כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בדברי
פרסומו גם אם הוא לא יוכרז כזוכה, והכל מבלי שהמשתתף יהא זכאי לתשלום כלשהו מהחברה
בגין כך, למעט הפרס שיינתן אך ורק למי שיוכרז כמנצח. המשתתף מוותר בזה על כל טענה
ו/או דרישה מאת החברה בעניין זה ולרבות בדבר זכויות כלשהן בהצעה שרשם ו/או בדברי
פרסומו.

3.4.
בהשתתפותו בפעילות מאשר ומצהיר
המשתתף כי ידוע לו שהחברה מנטרת את דברי הפרסום במהלך הפעילות, וכי השתתפותו
בפעילות ובתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד הפעילות או לעמוד החברה בפייסבוק,
כל תמונה אשר עלולה להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים
אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב.

3.5.  המשתתף
מתחייב לא להעלות כל תמונה ו/או פרסום הנוגעת לצד שלישי אשר לא נתן את הסכמתו
לפרסומה. מובהר כי האחריות במקרה כזה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל צד שלישי
שיראה עצמו נפגע תהיה באחריות המשתתף. המשתתף מתחייב לעלות אך ורק תמונה ראויה
שאינה פוגעת בזכויות יוצרים ו/או בכל אדם שצולם או אוזכר. בנוסף, אין לפרסם תגובה או
תמונה שיש בה, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.
מבלי
לגרוע מהאמור לעיל, עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של גולשים אחרים
בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי גולש או משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו.
מבלי לפגוע באמור לעיל, הגולש מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין
פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה
מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מפועלו של גולש או משתתף במסגרת הפעילות,
זכייה, הפסד או כל פעילות אחרת.

3.6.  המשתתף מאשר כי ידוע לו שבמקרה של הפרת תנאי
פעילות זו ו/או הפרת תקנון זה רשאית החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את
המשתתף, בלא מתן הודעה כלשהי, וככל שהוכרז כזוכה, החברה רשאית לשלול את זכותו
לקבלת הפרס. המשתתף בפעילות מצהיר כי לא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בגין זאת כנגד עורכת הפעילות ו/או הבאים מטעמה.

3.7.  המשתתף
מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאתר פייסבוק אינו
בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה
נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר הפייסבוק ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או
לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק
ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם). 

3.8.  מבלי
לגרוע מכלליות האמור, מצהיר המשתתף בזאת במפורש, כי ידוע לו שההשתתפות בתחרות הינה
לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים
למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה,
תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.      אופן ותנאי הפעילות

4.1.
עורכת הפעילות תפרסם בעמוד
הפייסבוק של "הקרן לזכויות העובד הזר" פרטים אודות הפעילות.

4.2.
מתחת לפרסום יהיה רשאי כל גולש,
העונה להוראות תקנון זה, להעלות תמונה שלו מחופש כתגובה לפרסום ("התגובה").
בנוסף, יקליק
“Like” בפוסט הפעילות, יקליק  “Like”על גבי עמוד החברה  "GMT – Advanced Financial
Services
" וישתף את פוסט הפעילות (“Share”).

4.3.
משתתף אשר זכה בפעילות בעמוד
הפעילות או הפייסבוק של החברה, בתקופה של שנה שקדמה לפעילות זו (לפי תאריך הפעילות
הנ"ל), אינו יכול לזכות בשנית.

4.4.  הזוכה
בתחרות יוכרז בהודעה בקיר עמוד הפייסבוק של החברה וכן בעמוד הפייסבוק של הקרן
הישראלית לזכויות העובד הזר ו/או בהודעה פרטית לפי שיקול דעת החברה, בסמוך או לאחר
תום הפעילות.

4.5.
החלטת החברה בדבר הזוכה בפעילות
תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ותהיה סופית ולא ניתנת לערעור, והמשתתף מוותר בזה
על כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

4.6.
הפרס
הינו
500 ש"ח
אשר יתנו בכרטיס אשראי נטען של
GMT בשיתוף MAX.

4.7.
מובהר כי אין ולא תינתן אפשרות
למשתתף להמיר את הפרס בכסף מזומן או בכל חלופה אחרת,  וזכות זו שמורה לחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הזוכה לא יהיה רשאי להעביר את הפרס לאדם אחר. לא יינתן זיכוי במקרה בו המשתתף לא
מימש את כל הפרס ו/או במועדו ו/או בכלל.

4.8.
למען הסר ספק, האחריות הבלעדית
למימוש הפרס בבתי העסק השונים הינה של בתי העסק. החברה איננה נותנת כל מצג,
התחייבות או הבעת דעה ביחס לבתי העסק בהם יבחר הזוכה לממש את הפרס, היא אינה
אחראית לשירותים ו/או למוצרים שיסופקו לזוכה כתוצאה ממימוש הפרס לרבות טיבם,
איכותם והסיכונים הכרוכים בהם. המשתתף מוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר עם
השירותים ו/או המוצרים שירכוש באמצעות הפרס.

4.9.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, עורכת
הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו
למי מהגולשים, המשתתפים או הזוכים הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות ומימוש
הפרס. המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי
מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן
(לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין
אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין,
לפרס, לאתר ו/או לכל שירות אחר הניתן בו.

4.10.   לזוכה
בפעילות תינתן האפשרות לממש את הפרס בטווח של 12 חודשים ממועד מסירת הפרס
.

4.11.
מובהר בזה, כי החברה תהא רשאית
לשנות את הפרס, כולו או חלקו ו/או היקף שימושו ואת תנאי קבלתו והכל בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי. החברה תודיע על שינוי כאמור בעמוד החברה ו/או בעמוד הפעילות באתר. 

4.12.
החברה אינה אחראית למסירת הפרס
לזוכה אשר לא יצר קשר עם החברה ו/או לא מסר פרטי התקשרות עמו. בידי החברה להכריז
על זוכה אחר, והמשתתף לא יבוא בטענות לחברה בעניין זה.

4.13.
בעת חלוקת הפרס במשרדי החברה, הזוכה
יידרש להציג תעודה מזהה לאימות שמו וגילו. מובהר כי ככל ויתברר כי פרטי הזוכה לא
תואמים את הפרטים שבתעודה המזהה, בפרט לעניין גילו של המשתתף, תישלל זכאותו של
הזוכה, החברה תהיה רשאית לבטל את הפרס או להעבירו לזוכה אחר לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

4.14.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, למשתתף
ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות, והחברה ממילא לא תישא
בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהפעילות ו/או מההטבה
ו/או לא עלה בידו לממש את הזכייה המקובלת בפעילות.

5.      מניעת / הגבלת השתתפות או זכייה

5.1.
החברה תהא רשאית לפסול משתתף
מההשתתפות בפעילות באם לדעתה הוא אינו נוהג בהתאם לרוח הפעילות, או אינו פועל
בצורה הוגנת או פועל בדרכים פסולות. בכלל זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא
להעניק את הפרס לזוכה במידה ויימצא שאותו זוכה נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון
זה.

5.2.
החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את
ההשתתפות בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות
תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה
הבלעדי, להחליט כאמור לעיל, ומבלי שהיא תידרש לנמק בעניין.

6.
שימוש במידע
והגנה על פרטיות

6.1.  "מידע
אישי
" – משמע, כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון,
כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, תמונה וכל מידע אחר בעל אופי מזהה.

6.2.  עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש
במידע אישי על המשתתפים, אשר נמסרו או יימסרו על ידם, לצורך הפעילות בלבד, דהיינו
בחירת זוכה והענקת הפרס ולצורך כל בירור בקשר עם הפעילות.

6.3.  המשתתפים נותנים הסכמתם בזאת, כי עורכת הפעילות
ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקו לה, לרבות במידע אישי, על מנת לערוך את
הפעילות ולספק לזוכה את הפרס.

6.4.
מידע אישי
לא יועבר לצדדים שלישיים אלא ככל שיידרש למימוש המטרות שלעיל.

6.5.
ידוע
למשתתף כי המידע שיוזן לעמוד הפייסבוק נשמר על גבי שרתי פייסבוק, במקומות שונים בעולם,
שבהם רמת ההגנה על המידע עשויה להיות פחותה מאשר זו הקיימת בדין הישראלי, והמשתתף נותן
הסכמתו לכך בעצם ההשתתפות בפעילות.

6.6.
ידוע
למשתתף כי במסגרת השימוש בפייסבוק, נאסף מידע אישי על המשתתף שלא על ידי עורכת
הפעילות וללא קשר אליה, ובעניין זה חלות הוראות מדיניות הפרטיות של פייסבוק, כפי
שתהיה מעת לעת, בה ניתן לעיין בלינק
https://www.facebook.com/policy.php אין לעורכת הפעילות כל אחריות בגין איסוף זה של מידע אישי או
השימושים שיעשו בו.

7.      שונות

7.1.  פרטי
המשתתפים יישמרו ע"י החברה במאגר מידע אשר ישמש אותה, בין היתר, למשלוח פניות
בדיוור ישיר. כל שימוש בפרטי המשתתפים ייעשה בהתאם לכל דין. המשתתף מאשר לחברה
להחזיק בפרטיו במאגר המידע של החברה, וידוע לו כי הוא רשאי בכל עת לבקש הסרתו
מרשימת התפוצה באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת
gmt-info@gmtonline.co.il

7.2.
חלוקת הפרס כפופה להוראות פקודת
מס הכנסה ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת
פרסים), התשס"ג – 2003. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס אשר יחולו על הפרס,
אם יחולו, ישולמו על ידי הזוכה ובאחריותו. ככל שהחברה תהא מחויבות לכך על פי דין,
יועברו פרטי הזוכה לרשויות המס.

7.3.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות
את תנאי תקנון זה מפעם לפעם ו/או להאריך ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי
שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד
הפעילות ו/או החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת
והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.4.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף
בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו
בשליטת החברה לא ייחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות
ו/או תרופה.

7.5.
למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי
החברה בקשר עם הפעילות באתר, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים,
ו/או תקינות האתר ו/או עמוד הפעילות או החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן
אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בפעילות, לרבות האתר ועמוד
הפעילות באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם
ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר יגרמו למשתתף ו/או למשתתף
בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

7.6.
המשתתף מודע לכך, כי על אף כל
האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות
מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודע למשתתף, כי תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר,
את קליטת הפרטים ו/או קליטת התמונה ו/או קליטת התגובה ו/או יגרמו שיבוש התוצאות,
ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

7.7.
המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי
חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה
כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.

7.8.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר
בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות
בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה
במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

7.9.
משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי
הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.

7.10.   בהשתתפות בפעילות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילום
ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של הפעילות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן,
והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה. 

7.11.
לא ישתתפו בפעילות עובדי החברה
ומנהליה, שותפיה, ובני משפחותיהם  מקרבה ראשונה. 

7.12.
תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות
בלבד, בלשון זכר. אולם, ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת
לגברים
ונשים כאחד.

7.13.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה
בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

7.14.
הדין החל על מסמך זה – על
ההשתתפות בפעילות, על קבלת ההטבה – הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית
בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט בתל אביב יפו.