අඩුම කොමිස් මුදල
ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යැවීමට.

ඔබ ඔබේ මුදල් වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරයි

අඩු කොමිස් මුදලක් සහිතව ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් යැවීමට ඔබට අවශ්‍යයි.

නව සේවාව සඳහා දියත් කිරීමේ මිල:

ඩොලර් 5ක ස්ථාවර මිල!

GMT ඔබට සහතික කරයි:
  • මාරුව සිදු කරනු ලබන්නේ කාගිල්ස් හරහා ය
  • අවසාන විනිමය අනුපාතය තීරණය කරන්නේ ගනුදෙනුවේ වේලාව – දැනටමත් මාරු කිරීම සිදුකළ වේලාව, ඔබ දන්නවා ඇති මුදල රුපියල්වලින් ලැබී ඇත
  • ඔබේ පවුලට මුදල් ලැබෙනු ඇත වහාම හෝ බැංකු ගිණුමක මුදල් ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම බැංකුවක

නව සේවාව සඳහා දියත් කිරීමේ මිල:

ඩොලර් 5ක ස්ථාවර මිල!

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම්, දුරකථන අංකයට අප අමතන්න:
03-3722800 

Close Menu