fbpx

מדיניות פרטיות
1. כללי
1.1. מדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות”) נועדה לפרט ולהסדיר את האופן בו משתמשת קבוצת ג’י.אם.טי טק אינוביישן בע”מ (להלן: “החברה”) במידע ובפרטים של כל גורם אשר עושה שימוש באתר ו/או באפליקציה )להלן וביחד: “המשתמש” ו- “האתר”), האופן בו נשמרים המידע ופרטי המשתמש וזכויותיו של המשתמש בעניין זה.
1.2. ההרשמה והשימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש למדיניות הפרטיות.

2. השימוש במידע ובפרטי המשתמש
2.1. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש ובמידע שימסור לה, לרבות נתונים בנוגע לרכישת שירותים, המרת מטבע, העברת כספים בישראל ובחו”ל (להלן: “עסקה”) ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים בישראל ומחוצה לה, אשר באמצעותם מספקת החברה את השירותים ומבצעת את העסקאות.
2.2. החברה תהיה רשאית לדווח על ביצוע עסקה ו/או פעולה ולמסור את פרטי המשתמש לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים ולרשויות הרלוונטיות במדינות בהם נמצאים ו/או כפופים אותם צדדים שלישיים. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות החוק ובהתאם שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא תהיה לו כל טענה כלפיה בקשר לכך.
2.3. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש בעת ההרשמה ובשימוש באתר, לרבות בעת ביצוע עסקאות, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש, לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע בנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך מסירת הודעות ועדכונים, שיווקיים ו/או אחרים למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.
2.4. החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים שונים על מנת לאמת את זהותו של המשתמש ולוודא את נכונות הפרטים שנמסרו על ידו, בדרך של בקשה מהמשתמש לספק פרטים כלשהם ו/או בכל דרך אחרת, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים והמשתמש נותן את הסמכתו הבלתי חוזרת לכך.
2.5. החברה תהיה רשאית, במסגרת בדיקת העסקה, לבדוק פרטים כלשהם, לרבות פרטים אישיים ופרטים הנוגעים לעסקאות קודמות שביצע המשתמש, שולח הכספים והמוטב, לרבות באמצעות מאגרי מידע של החברה ושל צדדים שלישיים ופרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, והמשתמש נותן את הסכמתו לבדיקות כאמור, בשמו, בשם שולח הכספים ובשם המוטב ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך.
2.6. באתר נעשה שימוש בקבצי cookies אשר באמצעותם נשמר מידע אודות המשתמש במחשב האישי שלו ו/או בכל אמצעי אחר שבאמצעות הוא משתמש באתר, והשימוש באתר והגלישה בו מהווים הסכמה לשימוש כאמור. באפשרות המשתמש למנוע את השימוש בקבצי cookies וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן שבאמצעותו הוא משתמש באתר אך הדבר עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים המוצעים באתר ו/או התכונות של האתר לא יהיו זמינים ועלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש באתר.
2.7. החברה תהיה רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי ואודות המשתמש, לרבות פרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע עסקה, פעולה ו/או נתוני המשתמש )לרבות אך לא רק, כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכיו”ב) ולעשות בהם שימוש כמפורט במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש.
2.8. המשתמש רשאי לבקש מהחברה שלא לעשות שימוש במידע אודותיו באמצעות העברת פנייה בכתב, באמצעות דואר רשום, למשרדי החברה. במקרה של פניה כאמור, תהא החברה רשאית לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בכתובת ___________ ולהסכמתו למדיניות הפרטיות. שימוש שיעשה המשתמש באתר, לרבות לאחר שהעביר פנייה לחברה שלא לעשות שימוש במידע אודותיו, תהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
2.9. מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לעשות שימוש במידע אודות משתמש אשר ביקש שלא לעשות שימוש במידע אודותיו כאמור, בהתאם ועל פי הוראות כל דין.
2.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות מסירתם ו/או חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:
2.10.1. אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר, בשירותים שמציע החברה ו/או בכל אופן הקשור בחברה ו/או באתר.
2.10.2. במסגרת הליכים משפטיים בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
2.10.3. על פי צו או הוראה של רשות מוסמכת.
2.10.4. לצורך אכיפת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

3. העברת פרטי המשתמש ומידע אל מחוץ לישראל
3.1. החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שימסור לה אל מחוץ לישראל לצדדים שלישיים כאשר: (1) הצדדים השלישיים התחייבו כלפי החברה לקיים את התנאים לאחזקת המידע ולשימוש בו כפי שחלים על השימוש במידע בישראל, בשינויים המחויבים; (2) העברת המידע מחויבת לפי הדין בישראל; (3) המידע מועבר לצדדים שלישיים במדינה שהיא צד לאמנה האירופית להגנת הפרט בקשר לעיבוד אוטומטי של מידע רגיש או במדינה המקבלת מידע ממדינות החברות בקהיליה האירופית, לפי אותם תנאי קבלה; (4) המידע מועבר לצדדים שלישיים במדינה שרשם מאגרי מידע הודיע לגביה שקיימת בה רשות שנועדה להגן על הפרטיות הקשורה בהסכם עם רשם מאגרי המידע לשיתוף פעולה.
3.2. מבלי לגרוע מן האמור בסע’ ‏12 לעיל, ביצוע עסקה להעברת כספים אל מוטב מהווה הסכמת המשתמש להעברת פרטים אודותיו ומידע שימסור לחברה אל המדינה בה נמצא המוטב כאמור.

4. דיוור ישיר
4.1. ההרשמה לאתר מהווה אישור המשתמש והסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של החברה ולקבל ממנה הודעות ועדכונים בנוגע לחברה, לאתר ולשירותים המוצעים על ידה, וזאת באמצעות הודעות דוא”ל, הודעות טלפוניות ו/או באמצעות אפליקציות להעברת הודעות וכל דרך אחרת.
4.2. המשתמש רשאי לפנות אל החברה בבקשה להסירו מרשימת הלקוחות ולא לקבל הודעות ועדכונים כאמור והחברה תפעל כאמור בתוך זמן סביר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה תהא החברה רשאית למחוק את חשבון המשתמש.

5. זכות העיון, תיקון ומחיקת המידע
5.1. המשתמש זכאי לעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה. משתמש המבקש לעיין במידע כאמור יפנה בכתב על כן, הבנק יאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בדואר למשרדי החברה או באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected].
5.2. משתמש שעיין במידע אודותיו השמור אצל החברה ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, מדויק או מעודכן, רשאי לבקש מהחברה לתקן או למחוק את המידע בפנייה בדואר למשרדי החברה או באמצעות דוא”ל לכתובת [email protected].
למען הסר ספק כי אין בהעברת פנייה לתיקון או מחיקת המידע כאמור כדי לחייב את החברה לפעול בהתאם לבקשת המשתמש.

6. שמירה על מידע ופרטי המשתמש
6.1. החברה נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור, ככל הניתן, על פרטי המשתמש וסודיות המידע שנמסר לה על ידו.
6.2. על אף האמור בסע’ ‏16 לעיל, המשתמש מצהיר ומסכים כי אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטי המשתמש ובמידע אודותיו השמור אצל החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בשל חדירה בלתי מורשית ו/או שימוש אסור כאמור.

7. שונות
7.1. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה על כך מראש. נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
7.2. ככל שייקבע על ידי בית משפט ו/או רשות מוסכמת אחרת כי תנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי או תקף, התנאי כאמור יותאם לדרישות הדין באופן המשמר את מטרתו ומשמעותו המקוריים ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותו תנאי כדי לפגוע, לגרוע או לשנות ביתר תנאי מדיניות הפרטיות.
7.3. יצירת קשר ובירורים
7.4. באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות הפרטיות במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת [email protected].

download app